Zavarovanje me ne zanima. Razen, kadar me.

V današnjem času, ki ga zaznamuje hiter tempo življenja, je življenjsko zavarovanje zelo pomembna finančna odločitev in temelj varnosti v vsaki družini. Tako razmišlja tudi mlada družina, v kateri ima oče Marjan že sklenjeno življenjsko zavarovanje in je zato še svoji ženi Maji predlagal sklenitev življenjskega zavarovanja.

Mladi par se je s svojim petletnim sinom Gorazdom odpravil v Poslovalnico NLB, kjer jim je prijazen in izkušen svetovalec skušal pomagati z izbiro primernega zavarovanja. Razložil jim je, da pri NLB Viti ponujajo različne vrste zavarovanj – življenjsko zavarovanje z varčevanjem, naložbeno življenjsko zavarovanje, rizično zavarovanje, zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini in nezgodno zavarovanje.

Življenjsko zavarovanje z varčevanjem pomeni, da smo zavarovani za primer smrti do višine zavarovalne vsote, poleg tega pa varčujemo z zajamčenim donosom. Glede na življenjske okoliščine in potrebe sami določimo višino zavarovalne vsote. Pri naložbenem življenjskem zavarovanju zavarovalec plemeniti svoja sredstva v vzajemnih skladih, to pa pomeni, da prevzema naložbeno tveganje. Tudi pri naložbenem življenjskem zavarovanju lahko sami določimo višino zavarovalne vsote. Rizično življenjsko zavarovanje je zavarovanje, ki nima varčevalne komponente oz. odkupne vrednosti. Primerno je
za stranke, ki imajo dolgove oz. za tiste, ki želijo za najbližje poskrbeti v primeru smrti. Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza ob bolezni ali poškodbi v tujini. Nezgodno zavarovanje ponuja zavarovanje ob nezgodni smrti in invalidnosti kot posledici nezgode. Ponuja pa tudi dnevno nadomestilo za aktivno zdravljenje in bolnišnične dni.

Ker ima Maja kredit za avto, se je po nasvetu svetovalca mlada družina odločila za naložbeno življenjsko zavarovanje, s katerim bo Maja zavarovana do višine neodplačanega dolga, hkrati pa bo vsak mesec nalagala sredstva v vzajemne sklade.

Ker bo Maja imetnica zavarovalne pogodbe, bo v njej nastopala kot zavarovalka. Hkrati pa bo zavarovana za primer smrti, to pa pomeni, da bo nastopala tudi kot zavarovanka. Zavarovanca na zavarovalni pogodbi ni mogoče nikoli zamenjati. 

Skupaj s svetovalcem bodo določili višino zavarovalne vsote. Zavarovalna vsota je pogodbeno dogovorjeni znesek, do katerega zavarovalnica jamči izplačilo zavarovalnine. Zavarovalnina je znesek, ki ga zavarovalnica dejansko izplača ob nastopu zavarovalnega primera. Če je zavarovanec zavarovan za primer smrti, je zavarovalni primer nastop smrti. Če se zavarovanje nanaša na invalidnost ali kritično bolezen, je zavarovalni primer nastanek invalidnosti oz. pogodbeno dogovorjene kritične bolezni. Izplačilo zavarovalnine se lahko zgodi ob pogoju, da se je zavarovalni primer zgodil v času trajanja zavarovanja. Za upravičenca v primeru smrti se je par odločil določiti svojega sina Gorazda. Ob smrti mame bo upravičen do izplačila zavarovalnine.

Pri sklepanju zavarovanja pa je pomembno določiti tudi ustrezno višino premije. Premija je pogodbeno dogovorjeni znesek, ki ga je zavarovalec dolžan plačevati zavarovalnici. Od vsake premije se obračunajo vstopni stroški. Če od plačane premije odštejemo vstopne stroške, dobimo čisto premijo. Pomemben del premije pa je tudi riziko premija. Riziko premijo lahko opredelimo kot plačilo zavarovalnici za to, da smo zavarovani za določeno zavarovalno kritje z določeno zavarovalno vsoto. Preden pa se maja zavaruje, mora izpolniti tudi zdravstveni vprašalnik. Na podlagi vprašalnika se oceni tveganje sprejema v zavarovanje.

Ob koncu koledarskega leta pošilja zavarovalnica obvestila o vrednosti zavarovalne pogodbe. Vrednost zavarovalne pogodbe je razlika med vsoto prilivov oz. čistih premij in vsoto odlivov oz. stroškov. Če imamo zavarovanje z varčevanjem, se k vrednosti zavarovalne pogodbe prišteva tudi donos, ki je obrestovan po zajamčeni obrestni meri. Če zavarovalnica posluje uspešno, lahko ob koncu leta zavarovalcu pripiše tudi presežek. V primeru naložbenega zavarovanja je vrednost zavarovalne pogodbe na določen dan vsota vrednosti enot vseh skladov, ki tvorijo naložbeno premoženje. 

Mlad par bo lahko vrednost zavarovalne pogodbe preverjal v spletni poslovalnici NLB Vite. Spletna poslovalnica NLB Vite je poslovalnica, ki ob predhodni registraciji omogoča vpogled v stanje zavarovalne pogodbe. Enostavna registracija in prijava sta dosegljivi na spletni strani NLB Vite.

Ker je mlad par zaskrbljen zaradi dobe trajanja življenjskega zavarovanja, se je pozanimal, kako je z odkupom zavarovanja. Odkup je pravica zavarovalca, da mu zavarovalnica na njegovo zahtevo izplača odkupno vrednost zavarovalne pogodbe, in sicer kadarkoli brez razloga. Zavarovalna pogodba z dnem odkupa preneha. Odkupna vrednost zavarovalne pogodbe pa je vrednost zavarovalne pogodbe, zmanjšana za izstopne stroške in morebitne davke. Vsekakor pa se priporoča, da se zavarovalna pogodba ne prekinja pred 10. letom trajanja, saj je sicer od odkupne vrednosti treba odvesti še plačilo 8,5 % davka na zavarovalne posle. Če pa sta zavarovalec in upravičenec do izplačila vrednosti zavarovalne pogodbe za doživetje ob izplačilu ena in ista oseba, od zneska izplačila ni treba obračunati dohodnine.

S podpisom zavarovalne ponudbe je podan pisni predlog za sklenitev pogodbe, ki vsebuje vse bistvene podatke, potrebne za odločitev zavarovalnice o sprejemu zavarovanca v zavarovanje. Po sprejemu zavarovanca v zavarovanje zavarovalec prejme zavarovalno polico, ki je listina o sklenjeni zavarovalni pogodbi in vsebuje vse bistvene sestavine zavarovanja.

Kredit Nezgodno zavarovanje Varčevanje Otroci Potovanje Starost 65+