Varovanje osebnih podatkov v NLB Vita d.d. Ljubljana

Poslovanje v skladu z veljavno zakonodajo je za družbo NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju NLB Vita) izjemnega pomena, zato pri izpolnjevanju našega poslanstva veliko pozornosti namenjamo spoštovanju zasebnosti ter zagotavljanju varovanja poslovnih skrivnosti, zaupnih in osebnih podatkov.

Kot zavarovalnica smo po zakonu, v okviru svojega poslovanja neposredno ali posredno upravičeni pridobivati različne vrste osebnih podatkov o zavarovalcih, zavarovancih in drugih upravičencih iz zavarovanja, ter jih obdelovati, shranjevati, posredovati ali kako drugače uporabljati za namene sklepanja in izvajanja pogodb o zavarovanju. Pri določenih vrstah zavarovanja, kot tudi pri nastanku škodnih primerov smo upravičeni pridobiti še podatke o zdravstvenem stanju posameznikov, ki so zaradi njihove občutljive narave dodatno zaščiteni. V skladu s politiko varovanja podatkov v družbi in predpisi s področja zavarovalništva podatke o zavarovalcih, zavarovancih in drugih upravičencih obravnavamo in varujemo kot zaupne.

V primeru, ko zbiranje in nadaljnja obdelava osebnih podatkov ni izrecno določena z zakonom ali ta ni primerna in potrebna za sklepanje oziroma izvrševanje pogodbe o zavarovanju, v NLB Viti podatke obdelujemo izključno na podlagi prej pridobljenega soglasja, posameznike pa informirano o namenih in drugih relevantnih okoliščinah obdelave osebnih podatkov ter jih podučimo o pravici, da smejo že dano soglasje kadarkoli preklicati.

Z namenom zagotoviti ustrezno raven zaupnosti oziroma varstva osebnih podatkov smo v skladu z veljavnimi predpisi in najvišjimi standardi vzpostavili celovit sistem varovanja ter implementirali primerne in potrebne organizacijske, tehnične in druge postopke ter ukrepe, s katerimi uspešno varujemo osebne podatke, preprečujemo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo oziroma nepooblaščeno obdelavo.

V NLB Viti želimo poslovanje z nami narediti enostavno ter ga prilagoditi potrebam naših strank, ki lahko zavarovanje sklenejo kar preko spleta oziroma v okviru spletne poslovalnice na enostaven in pregleden način upravljajo s sklenjenimi zavarovanji. Tudi pri elektronskem poslovanju sledimo aktualnim varnostnim standardom in uporabljamo preverjene rešitve za varovanje podatkov, ki nam jih poverite v upravljanje.

Naši sodelavci so z obveznostmi ter omejitvami pri ravnanju z osebnimi podatki seznanjeni v okviru internih predpisov, medtem ko visoko stopnjo ozaveščenosti zaposlenih ohranjamo z rednim izobraževanjem in usposabljanjem.

Pri izvajanju naših obveznosti po zavarovalni pogodbi in z njimi povezanimi poslovnim procesi na določenih področjih sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnjaki. Njihove kompetence se skrbno preverjajo v okviru vnaprej določenih meril za izbiro. Vsi poslovni partnerji, s katerimi sodelujemo in jim v primeru obstoja ustrezne pravne podlage morebiti posredujemo podatke, so pogodbeno vezani zagotoviti najmanj enako raven varstva osebnih podatkov kot ta velja v NLB Viti ter podatke obdelovati v skladu s sklenjeno pogodbo in veljavnimi predpisi.

V NLB Viti poslovne vezi gradimo na dolgoročnem sodelovanju ter zaupanju, ki si ga je mogoče le prislužiti, zato kontinuirano zagotavljanje varnosti, zasebnosti in transparentnosti obdelave podatkov o naših strankah ter konstanten razvoj na tem področju, ostajajo ključna vodila naše družbe.

Finance