Pritožbeni postopek in postopek za izvensodno reševanje potrošniških sporov

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je strankam prijazna zavarovalnica, usmerjena na potrebe svojih strank. Trudimo se, da izvajamo storitve kvalitetno, strokovno in v dobro naših zavarovalcev, zavarovancev in upravičencev.

Kljub temu, da so potrebe naših strank eno od naših temeljnih vodil v vseh fazah zavarovalnega procesa, pa se vseeno lahko pripeti, da so pričakovanja, ki jih imajo stranke, drugačna od rezultatov izvajanja naših storitev. Za tovrstne primere ima zavarovalnica skladno z določili Zakona o zavarovalništvu oblikovan interni pritožbeni postopek, s katerim obravnava prejete pritožbe strank. Pritožbeni postopek je urejen s Pravili za reševanje pritožb strank, ki so objavljena na naši spletni strani.

Stranke, ki se ne strinjajo z odločitvijo zavarovalnice, vezano na zavarovalno pogodbo ali storitev, ki je bila zanje opravljena s strani zavarovalnice, imajo možnost vložitve pritožbe, katero nam pošljejo po pošti na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali preko elektronske pošte na info@zav-vita.si. Svojo pritožbo lahko stranke podajo tudi ustno na zapisnik pri zavarovalnici.

Pritožbeni organ zavarovalnice prejete pritožbe obravnava v skladu s Pravili o reševanju pritožb strank in sprejme svojo odločitev najkasneje v roku 30 dni od prejema pritožbe. O svoji odločitvi pritožbeni organ stranko tudi pisno obvesti.

Če se pritožbi ne ugodi ali v kolikor odločitev pritožbenega organa ni sprejeta v roku 30 dni od dneva prejema pritožbe, ima stranka pravico dati pobudo za začetek postopka alternativnega reševanja sporov pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, telefon: 01/ 300 93 81, e-pošta: irps@zav-zdruzenje.siwww.zav-zdruzenje.si, in sicer po postopku in na način, ki ga določa Pravilnik o postopku mediacij v domačih in čezmejnih potrošniških sporih pri Mediacijskem centru Slovenskega zavarovalnega združenja. Zavarovalnica Vita namreč skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) za izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (izvajalec IRPS) priznava Mediacijski center Slovenskega zavarovalnega združenja.

V primeru, da ocenjujete, da je naša zavarovalnica kršila Zavarovalni kodeks ter druge dobre poslovne običaje v zavarovalništvu ter temeljne standarde zavarovalne stroke, vas obveščamo, da je za take primere predviden postopek pred Varuhom pravic s področja zavarovalništva, ki odloča o sporih med strankami in zavarovalnicami, do katerih je prišlo zaradi nespoštovanja Zavarovalnega kodeksa ter drugih dobrih poslovnih običajev in temeljnih standardov zavarovalne stroke. 

Za spletno reševanje potrošniških sporov, ki izhajajo iz pogodb, sklenjenih preko spletne prodaje, objavljamo povezavo na evropsko platformo za reševanje potrošniških sporov, ki jo je ustanovila Evropska komisija http://ec.europa.eu/odr.

V primeru dodatnih vprašanj smo vam na voljo. Svoja vprašanja lahko naslovite pisno na Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, preko elektronske pošte na info@zav-vita.si ali po telefonu 01 476 58 00.