Pogosta vprašanja

Nezgodna in zdravstvena zavarovanja

Da, kritje velja po celem svetu.

Ne, kritje je vključeno le v nove pakete nezgodnega zavarovanja.

 • Prijavi zavarovalni primer preko spleta, v mobilni aplikaciji ali pa se oglasi v najbližji NLB Poslovalnici.
 • Sporoči osnovne osebne podatke zavarovanca ter podatke o nezgodi.
 • Obravnavali bomo primer in ti kar najhitreje zagotovili izplačilo zavarovalnine.

Da, kritje drugo zdravniško mnenje vključujeta oba paketa Varni ali Aktivni. S tem si zagotoviš odgovore na vsa vprašanja v zvezi z zdravstvenim stanjem, da lahko v najtežjih trenutkih mirno in samozavestno sprejemaš prave odločitve.

 • Če želiš v primeru najtežjih poškodb in invalidnosti samemu sebi omogočiti kar se da neodvisno življenje, potem izberi paket Varni
 • Če meniš, da si izpostavljen pogostim poškodbam, po katerih želiš tudi s pomočjo izplačanih nadomestil hitreje okrevati, izberi paket Aktivni.

Ob sklenitvi zavarovanja ne preverjamo zdravstvenega stanja zavarovanca, prav tako pa zavarovanca ne izprašujemo o prostočasnih dejavnostih.

NLB Vita Nezgoda Junior je nezgodno zavarovanje za primer nezgodne trajne invalidnosti. Glede na izbrani paket lahko zavarovanje vsebuje tudi kritje nezgodne rente, nadomestila za zlom kosti in poškodbe, bolnišničnega dneva in nadomestila za fizioterapije. Na voljo je tudi možnost doplačila za zavarovanje športnikov.

Zavarovanje velja 24 ur na dan, vse leto, v Sloveniji ali tujini.

Nezgodno zavarovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki se šolajo in so stari do vključno 25 let.

Zdravstveni posvet omogoča posvet z zdravnikom specialistom splošne/družinske medicine na daljavo, če pri zavarovancu nastopijo nenujne zdravstvene težave. Poteka v obliki telefonskega ali video posveta in zajema zdravnikovo oceno zdravstvenih simptomov, podajo priporočenih ravnanj in, če je to mogoče, tudi postavitev diagnoze.

Zdravnik svoje mnenje poda v obliki izvida na daljavo ali v obliki delovne diagnoze, ki jo zavarovanec prejme po klasični ali elektronski pošti.

Zdravstveni posvet ni namenjen posvetom v primeru nujnih (urgentnih) zdravstvenih stanj, ki so življenjsko ogrožajoča. Če zdravnik iz razgovora z zavarovancem oceni, da gre v konkretnem primeru za stanje, ki ogroža življenje ali potrebuje nujno medicinsko pomoč, ga napoti na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112, zavarovanec pa je v celoti sam odgovoren za ustrezno ravnanje.

Fizioterapije pomenijo fizioterapevtsko zdravljenje v ambulantni obravnavi, vključno s pregledom specialista fiziatra, in so nadaljevanje specialističnih ambulantnih storitev, zahtevnih diagnostičnih preiskav ali zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi. Potrebne so za zdravljenje novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, zavarovalna vsota pa je 300 EUR letno.

Zavarovanje krije stroške zdravil na beli recept, ki jih ob obravnavi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe in skladno z diagnozo predpiše zdravnik splošne medicine (ob sočasni izdaji eNapotnice) ali zdravnik specialist. Kritje stroškov velja izključno za zdravila na beli recept, izdana v lekarni.

Stroške zdravil na beli recept plača zavarovanec sam, zavarovalnica Vita pa mu na podlagi zahtevka za povrnitev stroškov povrne stroške v dogovorjenem obsegu. Zahtevek za povrnitev stroškov zdravil na beli recept mora zavarovanec vložiti v roku 3 mesecev od plačila zdravil na beli recept. Zraven mora priložiti kopijo belega recepta, kopijo izvida obravnave oziroma eNapotnice, če je beli recept izdal zdravnik splošne medicine, in original lekarniškega računa.

O odobritvi oziroma odklonitvi povračila stroškov za zdravila, izdana na beli recept, zavarovalnica obvesti zavarovanca v roku 14 dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo za ugotovitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe. V primeru upravičenosti zavarovalnica zavarovancu povrne stroške opravljenih zdravstvenih storitev in zdravil na beli recept v roku 14 dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo za ugotovitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

Čakalni rok je 2 meseca, ki pa se ne upošteva v primeru nezgode.

Zavarovanje velja naslednji dan po datumu sklenitve zavarovanja, če je plačana prva premija.

Pri zavarovalnici Vita smo v okviru zavarovanja oblikovali pakete:

 • Diagnoza in Diagnoza +, namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 18 do 64 let;
 • Senior in Senior s soudeležbo, namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 60 do 74 let.

Zavarovanje NLB Vita Specialist lahko sklene fizična oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in je v času trajanja zavarovanja vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist je oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja:

 • uporabo asistenčnih storitev,
 • kritje stroškov specialističnih ambulantnih storitev in
 • kritje zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Glede na izbran paket zavarovanja pa omogoča tudi:

 • kritje zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi,
 • kritje fizioterapij,
 • kritje zdravstvenega posveta in
 • povračila stroškov zdravil na beli recept.

Pri zavarovalnici Vita smo v okviru zavarovanja oblikovali paketa Diagnoza in Diagnoza +, ki sta namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 18 do 64 let, ter Senior in Senior s soudeležbo, ki sta namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 60 do 74 let. NLB Vita Specialist je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku koriščenja zdravstvenih storitev.

Za identifikacijo v primeru poškodbe ali zdravstvenih težav v tujini ne potrebuješ kartice oziroma številke police – identificiraš se lahko le z imenom in priimkom ter datumom rojstva.

Če v tujini zboliš ali se poškoduješ, pokliči v roku 48 ur oziroma takoj, ko ti bo situacija to omogočala naš asistenčni center na +386 (0)59 69 22 00.

Ob klicu v klicni center sporoči naslednje podatke:

 • ime, priimek, datum rojstva in naslov svojega prebivališča,
 • kraj in telefonsko številko, na kateri si dosegljiv/-a,
 • kratek opis problema, ki ga imaš, in naravo pomoči, ki jo potrebuješ,
 • informacijo o trajanju potovanja,
 • podatek o tem, ali se nahajaš v državi stalnega oziroma začasnega prebivališča.

NLB Vita Tujina krije stroške reševanja v smislu prevoza, kot je denimo prevoz poškodovane osebe v bolnišnico. Ne krije pa stroškov iskanja.

Če v tujini doživiš manjšo nezgodo ali zboliš, pri čemer ne gre za nujno stanje, ki bi zahtevalo reševalni prevoz (kot je npr. povišana telesna temperatura), pa lahko izkoristiš kritje stroškov taksi prevoza do zdravnika (v višini do 60 EUR za posamezno potovanje), če imaš sklenjen paket s tovrstnim kritjem. Osnovno kritje zajema tudi stroške nujnega prevoza do bolnišnice, nujne premestitve in vrnitve v domovino, v kolikor je to potrebno. Zavarovanje pa krije tudi morebitne stroške, ki nastanejo zaradi prevoza posmrtnih ostankov v domovino.

Kritje hotelske namestitve pride v poštev v primeru družinske police, kjer je mladoletna oseba zaradi zdravstvenega stanja prisiljena ostati v bolnišnici. Skrbnik za obdobje, ki ga sicer predpiše lečeči zdravnik (obdobje, ko je mladoletna oseba v bolnišnici), prejme povrnjene stroške bivanja v bolnišnici.

Stroški nujne zobozdravstvene oskrbe zavarovanca krijejo nujno zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, in z izključitvijo kakršnihkoli zobnih protez ali zalivk, ki so bile posledica predhodnega zdravljenja.

Pri družinskem zavarovanju sta lahko zavarovani največ 2 osebi nad 26 let, ki z zavarovalcem živijo v skupnem gospodinjstvu (skupni naslov bivanja ni pogoj) in s katerimi je zavarovalec v družinskem razmerju (preverjajo se družinske povezave), družinski člani pa lahko potujejo skupaj ali ločeno.

Zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina krije tudi nujno zdravljenje, ki je posledica prometne nesreče v tujini (ne glede na to, ali je avto najet ali ni), razen v posebnih primerih, ko je takšno kritje skladno s splošnimi pogoji izključeno (npr. delovanje alkohola, mamil, zdravil, v kolikor je voznik brez ustreznih uradnih dovoljenj ipd.). Poleg ostalih izključitev, ki so navedene v točki 8. splošnih pogojev za omenjeno zavarovanje, pa so pri tem zavarovanju izključene obveznosti zavarovalnice za namerno ali naklepno dejanje s strani zavarovanca ter za stroške, ki so kakorkoli povezani s terorizmom ali bi morebiti nastali kot posledica naravnih nesreč.

Zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina velja povsod po svetu, razen v Sloveniji in v državi, kjer imaš uradno prijavljeno stalno prebivališče. Če imaš sklenjeno celoletno zavarovanje Multitrip, zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje celega sveta, razen v Sloveniji in v državi, kjer imaš uradno prijavljeno stalno oziroma začasno bivališče.

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

 • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Položnic za plačevanje rednih mesečnih obveznosti žal ne pošiljamo. Lahko pa obveznosti plačuješ z direktno bremenitvijo, kar pomeni, da bo premija mesečno odtegnjena s tvojega osebnega računa. To lahko urediš z:

 • obiskom najbližje NLB Poslovalnice, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov ter tako urediš direktno bremenitev SEPA.

Zahtevek za duplikat police lahko oddaš v katerikoli NLB Poslovalnici. Če si registriran/-a v naši digitalni poslovalnici e.VITA in imaš nameščeno komponento za digitalni podpis, lahko oddaš zahtevek preko spleta.

Med Vitinimi zavarovanji ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja te zavarujejo za primer smrti, nimajo pa varčevalno-naložbenih možnosti. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji se življenjsko zavaruješ, hkrati pa tudi varčuješ. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja praviloma potrebuješ le pri višjih zavarovalnih vsotah. Tovrsten zdravniški pregled je vedno brezplačen.

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločiš za mirovanje premije (izjema je NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko pa izbereš tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca zavarovalne dobe. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Za prijavo zavarovalnega primera potrebuješ zdravniško potrdilo z vzrokom smrti in mrliški list.

Prvi korak je prijava zavarovalnega primera. Prijavo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici. Dejanski rok za izplačilo denarja pa je odvisen od konkretnega življenjskega zavarovanja in od tega, kdaj prejmemo popolno dokumentacijo zavarovalnega primera.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovanja ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca dobe varčevanja. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior). Riziko premij zato ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremeniš. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici in v spletni poslovalnici e-Vita, z obrazcem.

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici.

Prikaži večmanj

Življenjska zavarovanja

Seveda, življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna lahko sklene tudi podjetje za svojega zaposlenega. Prednosti sklenitve življenjskega zavarovanja za primer smrti za podjetja so naslednje:

 • Podjetje si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovi finančna sredstva za nemoteno poslovanje ali pa na ta način zagotovi finančna sredstva svojcem zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.
 • Če so za upravičenca določeni svojci zaposlenega, življenjsko zavarovanje za primer smrti predstavlja ugodnost za zaposlene, ki jo podjetje nudi svojim zaposlenim. Zaposlenemu se mora v takem primeru obračunati boniteta.
 • Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja (v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb).
 • Pri zavarovanjih, ki so sklenjena za 10 let ali več, podjetje ne plača 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
 • Če nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme. Če so upravičenci za primer smrti svojci zavarovanca, se izplačilo zavarovalnine ne obdavči (v skladu z Zakonom o dohodnini).

Priporočamo ti, da obiščeš najbližjo NLB Poslovalnico, kjer ti bodo s pomočjo orodja za izračun priporočene višine zavarovalne vsote in pogovora o tvoji življenjski situaciji svetovali glede najprimernejše višine zavarovalne vsote zate.

Tukaj se lahko naročiš na brezplačni posvet z NLB svetovalcem.

 • Gre za zavarovanje, ki ga lahko prilagodiš glede na svojo življenjsko situacijo (možnost vezave na kredit in izbire padajoče zavarovalne vsote).
 • Omogoča sklenitev zavarovanja brez zdravniškega pregleda do 200.000 EUR.
 • Začetek zavarovanja je možen že takoj naslednji dan po oddaji ponudbe.
 • Zavarujejo se lahko osebe v starosti od 18 let do vključno 70 let.
 • Nagrajujemo zdrav življenjski slog; možne so posebej ugodne premije pri zavarovanjih nad 150.000 EUR z brezplačnim zdravniškim pregledom.
 • Kritje pet bolezni: izplačilo 5.000 EUR ter oprostitev plačila preostalih premij zavarovanja za primer smrti, če nastopi katera izmed bolezni (možganske kapi, rakavih obolenj, srčnega infarkta, operacije koronarnih arterij in ledvične odpovedi).
 • Možnost predčasne prekinitve zavarovanja v primeru poplačila kredita.
 • Brezplačen informativni izračun priporočene zavarovalne vsote tako za zavarovanca kot za njegovega partnerja.
 • V primeru padajoče zavarovalne vsote je vedno možna mesečna premija, ki se ne plačuje ves čas trajanja zavarovanja.
 • Na voljo je tudi spletna sklenitev zavarovanja (z vnaprej definiranimi omejitvami).

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

 • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Položnic za plačevanje rednih mesečnih obveznosti žal ne pošiljamo. Lahko pa obveznosti plačuješ z direktno bremenitvijo, kar pomeni, da bo premija mesečno odtegnjena s tvojega osebnega računa. To lahko urediš z:

 • obiskom najbližje NLB Poslovalnice, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov ter tako urediš direktno bremenitev SEPA.

Zahtevek za duplikat police lahko oddaš v katerikoli NLB Poslovalnici. Če si registriran/-a v naši digitalni poslovalnici e.VITA in imaš nameščeno komponento za digitalni podpis, lahko oddaš zahtevek preko spleta.

Med Vitinimi zavarovanji ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja te zavarujejo za primer smrti, nimajo pa varčevalno-naložbenih možnosti. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji se življenjsko zavaruješ, hkrati pa tudi varčuješ. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja praviloma potrebuješ le pri višjih zavarovalnih vsotah. Tovrsten zdravniški pregled je vedno brezplačen.

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločiš za mirovanje premije (izjema je NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko pa izbereš tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca zavarovalne dobe. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Za prijavo zavarovalnega primera potrebuješ zdravniško potrdilo z vzrokom smrti in mrliški list.

Prvi korak je prijava zavarovalnega primera. Prijavo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici. Dejanski rok za izplačilo denarja pa je odvisen od konkretnega življenjskega zavarovanja in od tega, kdaj prejmemo popolno dokumentacijo zavarovalnega primera.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovanja ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca dobe varčevanja. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior). Riziko premij zato ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremeniš. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici in v spletni poslovalnici e-Vita, z obrazcem.

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici.

Če si za varčevanje že poskrbel/-a, ti svetujemo življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto. Takšno zavarovanje je NLB Vita Odgovorna, ki bi v primeru smrti tvoji družini zagotovilo dovolj sredstev za premostitev izgube tvojega dohodka. Da morebitnim posledicam nezgod ne sledijo še finančne težave, pa ti predlagamo tudi nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda. Obenem pa ti svetujemo, da pregledaš tudi varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja – ker se naložba v predalu ne plemeniti.

Danes smo odrasli radi neodvisni in svobodni. Tudi v partnerskih zvezah ohranjamo finančno neodvisnost, zato takrat na življenjsko zavarovanje pogosto sploh ne pomislimo. Življenjsko zavarovanje pa je tudi za pare brez otrok zelo smiselno.V primeru, da eden od partnerjev umre, bi se izguba dohodkov namreč zelo poznala pri skupnem gospodinjskem proračunu, smrt pa bi lahko finančno prizadela tudi druge bližnje osebe. Skleni življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna in poskrbi, da z žalovanjem ne pridejo še finančne skrbi.

Kredit bodo v primeru smrti podedovali tvoji dediči. Pa ga bodo lahko odplačali? Banka bo svoje poplačilo vsekakor zahtevala, pri čemer bo kredit izterjala od dedičev, kar lahko zanje predstavlja veliko finančno breme. Če je kredit zavarovan s hipoteko, lahko banka tvoj dolg poplača celo s prodajo nepremičnine. Če pa imaš pri zavarovalnici Vita sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki ti omogoča kritje kredita, bomo v primeru smrti tvoj kredit banki poplačali do vsote, za katero si zavarovan/-a. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska dolga kredita, bodo morebitni ostanek zavarovalne vsote po poplačilu kredita prejeli tvoji dediči.

Pri kreditu razlikujemo med zavarovanjem kredita in zavarovanjem kreditojemalca. Zavarovanje kredita je namenjeno zavarovanju banke. To pomeni, da bi kredit v primeru, če ga ne bi odplačal/-a, namesto tebe poplačala zavarovalnica. A ta bi ga kasneje izterjala od tebe oziroma od tvojih dedičev.

Če skleneš življenjsko zavarovanje kreditojemalca, pa bi v primeru tvoje smrti v času odplačevanja kreditazavarovalnica banki poplačala kredit do vsote, za katero si zavarovan/-a. Na ta način lahko preprečiš, da v primeru najhujšega breme celotnega dolga pade na tvoje dediče.

Z življenjskim zavarovanjem obvaruješ svoje bližnje pred dolgovi, ki lahko padejo na njihova ramena, če te doleti najhujše. Kolikšen je delež zneska kredita, ki ga mora obvezno pokriti zavarovalna vsota, ti bodo povedali v banki, pri kateri najemaš kredit. A svetujemo ti, da izbereš zavarovalno vsoto, ki bo v celoti pokrila najeti kredit, saj bo tako v primeru smrti zavarovalnica poplačala preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če ob najemanju kredita skleneš tudi življenjsko zavarovanje, pa se lahko pogodiš tudi za boljše kreditne pogoje.

Če najemaš kredit, lahko pri zavarovalnici Vita izbereš katerokoli življenjsko zavarovanje. Prav posebej pa sta kreditojemalcem namenjeni dve zavarovanji: NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Vsako od predlaganih zavarovanj ima svoje posebnosti in ustreza določenim situacijam.

V tem primeru lahko banka morda upošteva tvoje obstoječe življenjsko zavarovanje za kritje novega kredita. Prosi svojo zavarovalnico in banko, da preverita, če je to mogoče.

Če si svoj kredit zavaroval/-a z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna ali Kolektivnim življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev, si lahko polno zavarovan/-a že naslednji dan po podpisu pogodbe. Edini pogoj za to je, da že imaš plačano prvo premijo.

NLB Vita Odgovorna je na voljo kreditojemalcem vseh slovenskih bank. Tudi če ne najameš kredita pri NLB-ju, se lahko življenjsko zavaruješ z življenjskimi zavarovanji, ki ti jih nudimo pri zavarovalnici Vita.

Za življenjsko zavarovanje kreditojemalca se lahko odločiš kadarkoli v času, ko odplačuješ kredit. Tudi če zavarovanja ne skleneš že takoj ob najemu kredita, lahko to narediš kasneje. V tem primeru se ti ni treba življenjsko zavarovati za celoten znesek kredita, ampak le za znesek neodplačanega kredita.

Predlagamo, da sklenete rizično življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna. Zavarujete se lahko v višini dolgov.

Če ne želiš, da bi v primeru smrti tvoji dolgovi padli na ramena tvojih bližnjih ali tvojega podjetja, izberi takšno zavarovalno vsoto, ki bo zadoščala vsaj za poplačilo vseh dolgov (kreditov, limitov in drugih finančnih obveznosti). Če želiš podjetju olajšati poslovanje in zagotoviti dodatna sredstva, pa zavarovalno vsoto temu primerno povečaj.

Svetujemo ti, da podjetje zate sklene življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna, višina zavarovalne vsote in obdobje trajanja zavarovanja pa naj bosta enaka višini in obdobju trajanja kredita. V primeru smrti bomo pri zavarovalnici Vita banki poplačali preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska, ki ga dolguješ banki, pa bomo po poplačilu kredita preostanek sredstev nakazali tvojemu podjetju.

Če sta od začetka zavarovanja pretekli dve leti, bodo v primeru naravne smrti upravičenci, ki so navedeni na zavarovalni pogodbi, prejeli dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če je minilo manj kot dve leti od začetka zavarovanja, je v primeru naravne smrti izplačilo omejeno na 110 % vplačanih premij. V primeru nezgodne smrti pa se izplača dogovorjena zavarovalna vsota v celoti že takoj od začetka sklenitve zavarovanja.

Zavarovanje lahko kadarkoli prekineš s pisnim obvestilom zavarovalnici. Odkupno vrednost police izplačamo po poteku dveh let (če so zavarovalne premije plačane za vsaj dve leti).

Prikaži večmanj

Naložbena zavarovanja

NLB Vita Varčevanje + je fleksibilno zavarovanje in je primerno za vse stranke, ki želijo dolgoročno varčevati v obliki naložbenega življenjskega zavarovanja. Namenjeno je strankam v starosti od 14. do vključno 65. leta, ki:

 • si želijo zagotoviti dodatna sredstva ob pokojnini,
 • si želijo varčevati za svoje otroke ali vnuke (sklenitev v korist otroka),
 • imajo razpoložljiva finančna sredstva, ki bi jih rade oplemenitile,
 • želijo, da se jim del sredstev obrestuje s fiksno obrestno mero,
 • želijo varčevati in samostojno sestaviti košarico skladov,
 • bi rade optimizirale finančno premoženje in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj,
 • imajo bližnje (npr. partnerja, otroke, vnuke), katerim želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva.

Zavarovalna vsota za kritje smrti se določi v višini 5 % zneska vplačane enkratne premije, a ne več kot 10.000 EUR. Konkretni primer: v primeru prvega vplačila v vrednosti 20.000 EUR zavarovalna vsota za smrt znaša 1.000 EUR.

Ob trajanju zavarovanja 10 let in pogoju, da je zavarovalec ob izplačilu enak upravičencu, ste po 10 letih (po trenutno veljavni zakonodaji) lahko upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in dohodnine od dohodka iz kapitala, kar velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

 • Minimalna enkratna premija za plačilo znaša 20.000 EUR.
 • Najvišji znesek enkratne premije za plačilo znaša 200.000 EUR.
 • Najnižji znesek dodatne premije znaša 10.000 EUR (naslednji delovni dan po začetku zavarovanja).

Zavarovanje je možno skleniti le z enkratnim plačilom premije, možna pa so tudi dodatna vplačila.

Vplačila so možna le v času razpisanega vpisnega obdobja, ki je predvidoma dvakrat letno.

NLB Vita Privatno je ekskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja. Namenjeno je strankam privatnega bančništva NLB d.d. v starosti od 18. do vključno 80. leta, ki:

 • imajo razpoložljiva finančna sredstva in jih želijo dolgoročno oplemenititi,
 • iščejo možnost višjih donosov z naložbo v investicijske sklade in so pripravljene prevzeti naložbeno tveganje,
 • želijo optimizirati finančno premoženje in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj,
 • imajo bližnje (npr. partnerja, otroke, vnuke), katerim želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva.

Če je na polici dedič določen z imenom in priimkom, polica ni predmet sklepa o dedovanju. Zavarovalnina se izplača upravičencu.

V primeru smrti zavarovanca se izplača naložbeno premoženje, povečano za zavarovalno vsoto. V prvem letu zavarovanja je izplačilo v primeru smrti omejeno na vrednost naložbenega premoženja, razen v primeru nezgodne smrti.

Sklenitev zavarovanja poteka brez preverjanja zdravstvenega stanja.

Vplačevanje dodatnih premij na polico je možno. Minimalna dodatna premija znaša 250 EUR.

Minimalna enkratna premija za sklenitev police je 3.000 EUR.

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Donosnost skladov in tečajnice skladov lahko preveriš na www.nlbskladi.si ali www.zav-vita.si.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

 • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Varčevalno-naložbena zavarovanja so dolgoročne narave, zato ti priporočamo, da ostaneš zavarovan/-a vsaj 10 let. Ker pa je življenje nepredvidljivo, ti omogočamo tudi odkup sredstev, kadarkoli in brez razloga.

Pri odkupu zavarovanja se obračuna:

 • davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odkupne vrednosti, ki pa se ne obračuna, če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let;
 • dohodnina na znesek, katerega izplačilo presega vsoto vplačanih premij (donos), ki pa se ne obračuna:
  • če je prejemnik plačila hkrati sklenitelj zavarovanja in
  • če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovanja ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca dobe varčevanja. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior). Riziko premij zato ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremeniš. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici in v spletni poslovalnici e-Vita, z obrazcem.

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici.

Z življenjskimi zavarovanji zavarovalnice Vitalahko tudi varčuješ. NLB Vita Varčevanje + je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki ga lahko skleneš zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Z rizičnimi življenjskimi zavarovanji, kot je na primer NLB Vita Odgovorna, ki nudijo zavarovanje zgolj za primer smrti, pa ne moreš varčevati. So pa pri teh zavarovanjih (glede na vplačane premije) zavarovalne vsote višje.

Seveda. Nobenega razloga ni, da ne bi mogel/-a imeti sklenjenih več življenjskih zavarovanj. Še več – za finančno varnost se še posebej priporoča razpršitev osebnih financ.

Vzajemni sklad je preprost način varčevanja v vrednostnih papirjih. Iz vloženih sredstev vlagateljev se oblikuje skupno premoženje vzajemnega sklada, ki ga upravljavec sklada vlaga v takšne vrednostne papirje, kot je določil v naložbenih ciljih in naložbeni politiki. Ločimo tri vrste naložbenih politik:

 • dinamične s potencialno visokimi donosi in posledično večjim tveganjem,
 • uravnotežene s pričakovanimi zmernimi donosi in srednjim tveganjem,
 • umirjene z nizkim tveganjem in zato pričakovanimi nižjimi donosi (a dolgoročno običajno še vedno višjimi kot pri varčevanju v bankah).

Vrednost vloženih sredstev vlagatelja se ob vstopu preračuna v število enot premoženja sklada glede na trenutno vrednost enote premoženja tega sklada (VEP). Ta se potem viša ali niža, odvisno od razmer na kapitalskem trgu. VEP lahko dnevno spremljaš v tečajnicah skladov. Za sklade, v katere vlaga Vita, so tečajnice objavljene v Svetovalnici.

Dejstvo je, da ti nihče ne more zagotovo povedati, s katerimi skladi boš dosegel/-a zastavljene cilje. A nekatere smernice je vseeno dobro upoštevati. Priporočamo ti, da si najprej postaviš cilje in časovne okvirje varčevanja. Nato si odgovori na vprašanje, ali želiš dosegati visoke donose in si za to pripravljen/-a sprejeti tveganje, da bodo ti v posameznih obdobjih tudi negativni, ali pa želiš varnejšo naložbo s stabilnejšimi donosi?

Dobro je , da čim bolj razpršiš premoženje, saj s tem razpršiš tudi tveganje. To pomeni, da izbereš več skladov, ki pa se naj med seboj razlikujejo tudi glede naložbene politike.

Mlajši kot so otroci, več let finančne odvisnosti je še pred njimi. Zato je pomembno, da svojim otrokom zagotoviš sredstva tudi v primeru, da te doleti najhujše, še preden si zanje uspel/-a privarčevati dovolj. Če želiš otrokom omogočiti štipendijo, ti svetujemo življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + za otroka.

Če so otroci še majhni, bodo potrebovali več finančnih sredstev do osamosvojitve, zato so primerne višje zavarovalne vsote. Kasneje pa so te lahko tudi nižje, saj višina finančnih sredstev, ki jih otroci potrebujejo, preden začnejo skrbeti zase, ni več tako visoka.

Po oceni Sveta kapitala na podlagi podatkov SURS-a iz 2018 naj bi nas otrok od rojstva do konca srednje šole stal 103.184 EUR, od tega največ šolanje (vključno z računalnikom in obšolskimi dejavnostmi) v višini 28.875 EUR ter začetni in sprotni stroški (npr. pohištvo, športna in druga oprema) v višini 18.832 EUR.

Pri oceni o primerni višini zavarovalne vsote se posvetuj z našim bančnim strokovnjakom svetovalcem.

To pomeni, da se del vplačane premije vsak mesec nameni varčevanju, del pa kritju zavarovanja. V primeru smrti bo tvoja družina dobila izplačano tisto, kar bo višje ─ zavarovalno vsoto ali privarčevani znesek (vrednost police). To je še posebej pomembno na začetku zavarovanja, ko še nisi uspel/-a veliko privarčevati, saj so takrat zavarovalne vsote višje od privarčevanih sredstev.

Obstaja veliko vrst življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če v prvi vrsti želiš varnost, potem izberi življenjsko zavarovanje NLB Varčevanje Vita +, ki ti omogoča več možnosti varčevanja:

 • Kombinirani paket: prava izbira zate, če želiš fiksno obrestno mero kombinirati z naložbo v sklade, ki omogočajo višje donose. Po 15 letih se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.
 • Pokojninska strategija: prava izbira zate, če želiš varčevati in poskrbeti za ustrezno pokojnino. Vključuje brezplačno izvajanje naložbene politike  glede na starost zavarovane osebe.
 • Poljubna izbira skladov NLB Skladi: prava izbira zate, če imaš več finančnega znanja in želiš sam/-a oblikovati svoje naložbeno premoženje.

Želiš privarčevati dodatna sredstva, a ne veš, katere vzajemne sklade izbrati? V tem primeru je zate najbolj primerno naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +, pri katerem sta na voljo dve različici varčevanja v skladih. Kombinirani paket je primeren za vse, ki želite zajamčeni del kombinirati z naložbo v sklade s potencialno višjimi donosi. Po 15 letih se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.Pokojninska strategija pa je namenjena vsem, ki želite varčevati in poskrbeti za ustrezno pokojnino. Izvajanje naložbene politike, ki se prilagaja glede na starost zavarovane osebe, je pri pokojninski strategiji brezplačno.

Varčevanje za prihodnost otrok je smiselno že od njihovega rojstva dalje. Starše mnogokrat skrbi, kaj bo z otrokom, če bodo sami umrli prezgodaj. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +poleg življenjskega zavarovanja starša omogoča še varčevanje za otrokove prihodnje potrebe. Hkrati pa zagotavlja, da bo štipendija otroku v celoti izplačana tudi v primeru starševe smrti v času trajanja zavarovanja.

Vsekakor! Varčevanje z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varčevanje + je varno, saj ti omogoča izbiro različnih naložbenih možnosti. Po 15 letih pa se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.

Ob sklenitvi zavarovanja iz ponudbe zavarovalnice Vita premisli, kolikšno zavarovalno vsoto potrebuješ. Pri tem si pomagaj z izračunom zavarovalne vsote, pri čemer vedno upoštevaj naslednje dejavnike:

 • Ali je tvoja družina odvisna od tvojega prihodka? Če je, mora biti zavarovalna vsota višja. Poskusi oceniti, koliko denarja bi tvoja družina potrebovala, da bi vsaj za nekaj časa nadomestila izgubo tvojega dohodka. Idealno je, če lahko pokrijejo tvojo plačo, dokler se otroci ne osamosvojijo.
 • Koliko vzdrževanih družinskih članov je odvisnih od tebe?In koliko so stari? Več kot je otrok in mlajši kot so, več denarja bi bilo potrebnega ob tvoji smrti.
 • Ali imaš dolgove? Če družina nima dovolj prihrankov, da bi lahko udobno odplačala tvoj dolg, ga mora kriti zavarovalna vsota.

Vsak starš želi obvarovati svoje otroke in jim omogočiti čim lepšo prihodnost. Z varčevanjem za prihodnost otrok lahko poskrbiš zanje tudi, če te doleti najhujše. Posebej s tem namenom smo pripravili življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +, ki staršem omogoča varčevanje za prihodnje otrokove potrebe. Hkrati z varčevanjem si tudi življenjsko zavarovan/-a, zato bo štipendija tudi v primeru tvoje smrti otrokom v celoti izplačana.

Varčevanje za pokojnino je zelo premišljena odločitev, z njim pa je smiselno pričeti čim prej, saj lahko na ta način že z majhnimi zneski privarčuješ dovolj. Pri izračunu dodatka k pokojnini si pomagaj s Kalkulatorjem za pokojnino. A življenje je nepredvidljivo in če zgolj varčuješ, bo v primeru smrti tvojim bližnjim ostal le privarčevani znesek. Prednost varčevanja v kombinaciji z naložbenim življenjskim zavarovanjem je ta, da bodo v primeru tvoje smrti celotno zavarovalno vsoto prejeli tisti, ki si jim izplačilo namenil/-a. Če boš po izteku zavarovalnega obdobja zahteval/-a izplačilo privarčevanih sredstev, pa bodo sredstva ob izplačilu tudi neobdavčena (po preteku 10 let trajanja zavarovanja). Preveri naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +.

Za dodatek k pokojnini je dobro,da z varčevanjem začneš čim prej, saj boš na ta način lahko že z relativno majhnimi zneski privarčeval/-a dovolj. Če začneš pri 30. letu, moraš privarčevati vsaj 6,5 % svoje neto plače mesečno; če začneš pri 35. letu, pa že 8,8 % mesečno. Številke z leti le še rastejo. Za dodatna priporočila preveri naše Finančne nasvete.

Prvo pravilo pri varčevanju za dodatek k pokojnini je, da začneš varčevati čim prej, saj bodo tako zadostovala že nizka vplačila. Ko začneš varčevati, je dobro, da način varčevanja postopoma prilagajaš. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, so lahko tvoje naložbe bolj dinamične in tvegane.

Ko se bliža čas upokojitve, pa je bolje, da so naložbe varnejše in manj tvegane. Tako bo premoženje, ki si ga v daljšem obdobju že uspel/-a privarčevati za pokojnino, stabilnejše in ne bo izpostavljeno večjim nihanjem. Takšni strategiji se brezplačno prilagajajo privarčevana sredstva pri naložbenem zavarovanju NLB Vita Varčevanje +.

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + za pokojnino ti omogoča optimalno varčevanje za čas upokojitve v vseh življenjskih obdobjih. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, je naložbena politika bolj dinamična, kar pomeni, da prinaša višje potencialne donose ob višjem tveganju. Postopoma pa postaja vse bolj umirjena in skladno z bližanjem upokojitve prinaša vse bolj gotove donose. Prehajanje med naložbenimi politikami je odvisno od tega, kolikšna je starost zavarovanca v letu prerazporeditve (koledarsko leto). Izvaja se avtomatično, skladno s spodnjo tabelo.

Starost zavarovanca v letih

Politika

Ciljna struktura košarice skladov

do vključno 30

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

dinamična

80 % delniški

od 45 do vključno 54

zmerna

50 % delniški

od 55 do vključno 62

konzervativna

20 % delniški

od 63 naprej

zelo konzervativna

0 % delniški

Starost zavarovanca v letih

Politika

Ciljna struktura košarice skladov

do vključno 30

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

dinamična

80 % delniški

od 45 do vključno 54

zmerna

50 % delniški

od 55 do vključno 62

konservativna

20 % delniški

od 63 naprej

zelo konservativna

0 % delniški

Donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Varčevanje + za pokojnino je povezana z donosnostjo vzajemnih skladov družbe NLB Skladi. Pri vzajemnih skladih upravljavec sklada ne jamči za donosnost premoženja; opredeli se lahko le »povprečna pričakovana letna donosnost, ki naj bi jo vzajemni sklad prinesel na dolgi rok«. Dosežena donosnost skladov se spremlja prek vrednosti enot premoženja sklada (VEP). Pretekli donosi pa ne zagotavljajo doseganja donosov tudi v prihodnosti.

Prikaži večmanj

Vsa zavarovanja

Da, kritje velja po celem svetu.

Ne, kritje je vključeno le v nove pakete nezgodnega zavarovanja.

 • Prijavi zavarovalni primer preko spleta, v mobilni aplikaciji ali pa se oglasi v najbližji NLB Poslovalnici.
 • Sporoči osnovne osebne podatke zavarovanca ter podatke o nezgodi.
 • Obravnavali bomo primer in ti kar najhitreje zagotovili izplačilo zavarovalnine.

Da, kritje drugo zdravniško mnenje vključujeta oba paketa Varni ali Aktivni. S tem si zagotoviš odgovore na vsa vprašanja v zvezi z zdravstvenim stanjem, da lahko v najtežjih trenutkih mirno in samozavestno sprejemaš prave odločitve.

 • Če želiš v primeru najtežjih poškodb in invalidnosti samemu sebi omogočiti kar se da neodvisno življenje, potem izberi paket Varni
 • Če meniš, da si izpostavljen pogostim poškodbam, po katerih želiš tudi s pomočjo izplačanih nadomestil hitreje okrevati, izberi paket Aktivni.

NLB Vita Varčevanje + je fleksibilno zavarovanje in je primerno za vse stranke, ki želijo dolgoročno varčevati v obliki naložbenega življenjskega zavarovanja. Namenjeno je strankam v starosti od 14. do vključno 65. leta, ki:

 • si želijo zagotoviti dodatna sredstva ob pokojnini,
 • si želijo varčevati za svoje otroke ali vnuke (sklenitev v korist otroka),
 • imajo razpoložljiva finančna sredstva, ki bi jih rade oplemenitile,
 • želijo, da se jim del sredstev obrestuje s fiksno obrestno mero,
 • želijo varčevati in samostojno sestaviti košarico skladov,
 • bi rade optimizirale finančno premoženje in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj,
 • imajo bližnje (npr. partnerja, otroke, vnuke), katerim želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva.

Ob sklenitvi zavarovanja ne preverjamo zdravstvenega stanja zavarovanca, prav tako pa zavarovanca ne izprašujemo o prostočasnih dejavnostih.

NLB Vita Nezgoda Junior je nezgodno zavarovanje za primer nezgodne trajne invalidnosti. Glede na izbrani paket lahko zavarovanje vsebuje tudi kritje nezgodne rente, nadomestila za zlom kosti in poškodbe, bolnišničnega dneva in nadomestila za fizioterapije. Na voljo je tudi možnost doplačila za zavarovanje športnikov.

Zavarovanje velja 24 ur na dan, vse leto, v Sloveniji ali tujini.

Nezgodno zavarovanje je namenjeno otrokom in mladostnikom, ki se šolajo in so stari do vključno 25 let.

Zavarovalna vsota za kritje smrti se določi v višini 5 % zneska vplačane enkratne premije, a ne več kot 10.000 EUR. Konkretni primer: v primeru prvega vplačila v vrednosti 20.000 EUR zavarovalna vsota za smrt znaša 1.000 EUR.

Ob trajanju zavarovanja 10 let in pogoju, da je zavarovalec ob izplačilu enak upravičencu, ste po 10 letih (po trenutno veljavni zakonodaji) lahko upravičeni do oprostitve plačila davka od prometa zavarovalnih poslov (8,5 %) in dohodnine od dohodka iz kapitala, kar velja tudi za vsa kasneje izvedena dodatna vplačila.

 • Minimalna enkratna premija za plačilo znaša 20.000 EUR.
 • Najvišji znesek enkratne premije za plačilo znaša 200.000 EUR.
 • Najnižji znesek dodatne premije znaša 10.000 EUR (naslednji delovni dan po začetku zavarovanja).

Zavarovanje je možno skleniti le z enkratnim plačilom premije, možna pa so tudi dodatna vplačila.

Vplačila so možna le v času razpisanega vpisnega obdobja, ki je predvidoma dvakrat letno.

NLB Vita Privatno je ekskluzivno naložbeno življenjsko zavarovanje z aktivnim upravljanjem premoženja. Namenjeno je strankam privatnega bančništva NLB d.d. v starosti od 18. do vključno 80. leta, ki:

 • imajo razpoložljiva finančna sredstva in jih želijo dolgoročno oplemenititi,
 • iščejo možnost višjih donosov z naložbo v investicijske sklade in so pripravljene prevzeti naložbeno tveganje,
 • želijo optimizirati finančno premoženje in izkoristiti davčne ugodnosti življenjskih zavarovanj,
 • imajo bližnje (npr. partnerja, otroke, vnuke), katerim želijo v primeru svoje smrti zagotoviti finančna sredstva.

Seveda, življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna lahko sklene tudi podjetje za svojega zaposlenega. Prednosti sklenitve življenjskega zavarovanja za primer smrti za podjetja so naslednje:

 • Podjetje si z izplačilom iz zavarovanja v primeru smrti zaposlenega lahko zagotovi finančna sredstva za nemoteno poslovanje ali pa na ta način zagotovi finančna sredstva svojcem zaposlenega v obliki enkratnega izplačila.
 • Če so za upravičenca določeni svojci zaposlenega, življenjsko zavarovanje za primer smrti predstavlja ugodnost za zaposlene, ki jo podjetje nudi svojim zaposlenim. Zaposlenemu se mora v takem primeru obračunati boniteta.
 • Premija, ki jo podjetje plačuje za zavarovanje svojih zaposlenih, se šteje med davčno priznane odhodke podjetja (v skladu z Zakonom o davku od dohodkov pravnih oseb).
 • Pri zavarovanjih, ki so sklenjena za 10 let ali več, podjetje ne plača 8,5-odstotnega davka od prometa zavarovalnih poslov (DPZP).
 • Če nastopi zavarovalni primer in je do izplačila zavarovalnine upravičena pravna oseba, je izplačilo zanjo prihodek, ki zvišuje davčno osnovo v letu, ko ga prejme. Če so upravičenci za primer smrti svojci zavarovanca, se izplačilo zavarovalnine ne obdavči (v skladu z Zakonom o dohodnini).

Priporočamo ti, da obiščeš najbližjo NLB Poslovalnico, kjer ti bodo s pomočjo orodja za izračun priporočene višine zavarovalne vsote in pogovora o tvoji življenjski situaciji svetovali glede najprimernejše višine zavarovalne vsote zate.

Tukaj se lahko naročiš na brezplačni posvet z NLB svetovalcem.

 • Gre za zavarovanje, ki ga lahko prilagodiš glede na svojo življenjsko situacijo (možnost vezave na kredit in izbire padajoče zavarovalne vsote).
 • Omogoča sklenitev zavarovanja brez zdravniškega pregleda do 200.000 EUR.
 • Začetek zavarovanja je možen že takoj naslednji dan po oddaji ponudbe.
 • Zavarujejo se lahko osebe v starosti od 18 let do vključno 70 let.
 • Nagrajujemo zdrav življenjski slog; možne so posebej ugodne premije pri zavarovanjih nad 150.000 EUR z brezplačnim zdravniškim pregledom.
 • Kritje pet bolezni: izplačilo 5.000 EUR ter oprostitev plačila preostalih premij zavarovanja za primer smrti, če nastopi katera izmed bolezni (možganske kapi, rakavih obolenj, srčnega infarkta, operacije koronarnih arterij in ledvične odpovedi).
 • Možnost predčasne prekinitve zavarovanja v primeru poplačila kredita.
 • Brezplačen informativni izračun priporočene zavarovalne vsote tako za zavarovanca kot za njegovega partnerja.
 • V primeru padajoče zavarovalne vsote je vedno možna mesečna premija, ki se ne plačuje ves čas trajanja zavarovanja.
 • Na voljo je tudi spletna sklenitev zavarovanja (z vnaprej definiranimi omejitvami).

Če je na polici dedič določen z imenom in priimkom, polica ni predmet sklepa o dedovanju. Zavarovalnina se izplača upravičencu.

V primeru smrti zavarovanca se izplača naložbeno premoženje, povečano za zavarovalno vsoto. V prvem letu zavarovanja je izplačilo v primeru smrti omejeno na vrednost naložbenega premoženja, razen v primeru nezgodne smrti.

Sklenitev zavarovanja poteka brez preverjanja zdravstvenega stanja.

Vplačevanje dodatnih premij na polico je možno. Minimalna dodatna premija znaša 250 EUR.

Minimalna enkratna premija za sklenitev police je 3.000 EUR.

Zdravstveni posvet omogoča posvet z zdravnikom specialistom splošne/družinske medicine na daljavo, če pri zavarovancu nastopijo nenujne zdravstvene težave. Poteka v obliki telefonskega ali video posveta in zajema zdravnikovo oceno zdravstvenih simptomov, podajo priporočenih ravnanj in, če je to mogoče, tudi postavitev diagnoze.

Zdravnik svoje mnenje poda v obliki izvida na daljavo ali v obliki delovne diagnoze, ki jo zavarovanec prejme po klasični ali elektronski pošti.

Zdravstveni posvet ni namenjen posvetom v primeru nujnih (urgentnih) zdravstvenih stanj, ki so življenjsko ogrožajoča. Če zdravnik iz razgovora z zavarovancem oceni, da gre v konkretnem primeru za stanje, ki ogroža življenje ali potrebuje nujno medicinsko pomoč, ga napoti na pristojno zdravstveno službo ali na telefonsko številko 112, zavarovanec pa je v celoti sam odgovoren za ustrezno ravnanje.

Fizioterapije pomenijo fizioterapevtsko zdravljenje v ambulantni obravnavi, vključno s pregledom specialista fiziatra, in so nadaljevanje specialističnih ambulantnih storitev, zahtevnih diagnostičnih preiskav ali zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi. Potrebne so za zdravljenje novonastale bolezni, stanja ali poškodbe, zavarovalna vsota pa je 300 EUR letno.

Zavarovanje krije stroške zdravil na beli recept, ki jih ob obravnavi novonastale bolezni, stanja ali poškodbe in skladno z diagnozo predpiše zdravnik splošne medicine (ob sočasni izdaji eNapotnice) ali zdravnik specialist. Kritje stroškov velja izključno za zdravila na beli recept, izdana v lekarni.

Stroške zdravil na beli recept plača zavarovanec sam, zavarovalnica Vita pa mu na podlagi zahtevka za povrnitev stroškov povrne stroške v dogovorjenem obsegu. Zahtevek za povrnitev stroškov zdravil na beli recept mora zavarovanec vložiti v roku 3 mesecev od plačila zdravil na beli recept. Zraven mora priložiti kopijo belega recepta, kopijo izvida obravnave oziroma eNapotnice, če je beli recept izdal zdravnik splošne medicine, in original lekarniškega računa.

O odobritvi oziroma odklonitvi povračila stroškov za zdravila, izdana na beli recept, zavarovalnica obvesti zavarovanca v roku 14 dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo za ugotovitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe. V primeru upravičenosti zavarovalnica zavarovancu povrne stroške opravljenih zdravstvenih storitev in zdravil na beli recept v roku 14 dni, šteto od dneva, ko razpolaga z vso dokumentacijo za ugotovitev obveznosti iz zavarovalne pogodbe.

Čakalni rok je 2 meseca, ki pa se ne upošteva v primeru nezgode.

Zavarovanje velja naslednji dan po datumu sklenitve zavarovanja, če je plačana prva premija.

Pri zavarovalnici Vita smo v okviru zavarovanja oblikovali pakete:

 • Diagnoza in Diagnoza +, namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 18 do 64 let;
 • Senior in Senior s soudeležbo, namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 60 do 74 let.

Zavarovanje NLB Vita Specialist lahko sklene fizična oseba, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji in je v času trajanja zavarovanja vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

Zdravstveno zavarovanje NLB Vita Specialist je oblika prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja, ki zagotavlja:

 • uporabo asistenčnih storitev,
 • kritje stroškov specialističnih ambulantnih storitev in
 • kritje zahtevnih diagnostičnih preiskav.

Glede na izbran paket zavarovanja pa omogoča tudi:

 • kritje zdravstvenih posegov v enodnevni obravnavi,
 • kritje fizioterapij,
 • kritje zdravstvenega posveta in
 • povračila stroškov zdravil na beli recept.

Pri zavarovalnici Vita smo v okviru zavarovanja oblikovali paketa Diagnoza in Diagnoza +, ki sta namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 18 do 64 let, ter Senior in Senior s soudeležbo, ki sta namenjena zavarovancem s pristopno starostjo od 60 do 74 let. NLB Vita Specialist je rizično zavarovanje in nima odkupne vrednosti, kar pomeni, da je celotna plačana premija namenjena riziku koriščenja zdravstvenih storitev.

Za identifikacijo v primeru poškodbe ali zdravstvenih težav v tujini ne potrebuješ kartice oziroma številke police – identificiraš se lahko le z imenom in priimkom ter datumom rojstva.

Če v tujini zboliš ali se poškoduješ, pokliči v roku 48 ur oziroma takoj, ko ti bo situacija to omogočala naš asistenčni center na +386 (0)59 69 22 00.

Ob klicu v klicni center sporoči naslednje podatke:

 • ime, priimek, datum rojstva in naslov svojega prebivališča,
 • kraj in telefonsko številko, na kateri si dosegljiv/-a,
 • kratek opis problema, ki ga imaš, in naravo pomoči, ki jo potrebuješ,
 • informacijo o trajanju potovanja,
 • podatek o tem, ali se nahajaš v državi stalnega oziroma začasnega prebivališča.

NLB Vita Tujina krije stroške reševanja v smislu prevoza, kot je denimo prevoz poškodovane osebe v bolnišnico. Ne krije pa stroškov iskanja.

Če v tujini doživiš manjšo nezgodo ali zboliš, pri čemer ne gre za nujno stanje, ki bi zahtevalo reševalni prevoz (kot je npr. povišana telesna temperatura), pa lahko izkoristiš kritje stroškov taksi prevoza do zdravnika (v višini do 60 EUR za posamezno potovanje), če imaš sklenjen paket s tovrstnim kritjem. Osnovno kritje zajema tudi stroške nujnega prevoza do bolnišnice, nujne premestitve in vrnitve v domovino, v kolikor je to potrebno. Zavarovanje pa krije tudi morebitne stroške, ki nastanejo zaradi prevoza posmrtnih ostankov v domovino.

Kritje hotelske namestitve pride v poštev v primeru družinske police, kjer je mladoletna oseba zaradi zdravstvenega stanja prisiljena ostati v bolnišnici. Skrbnik za obdobje, ki ga sicer predpiše lečeči zdravnik (obdobje, ko je mladoletna oseba v bolnišnici), prejme povrnjene stroške bivanja v bolnišnici.

Stroški nujne zobozdravstvene oskrbe zavarovanca krijejo nujno zobozdravstveno pomoč, ki je potrebna za odpravo akutne bolečine zaradi bolezni ali sveže poškodbe zobovja, in z izključitvijo kakršnihkoli zobnih protez ali zalivk, ki so bile posledica predhodnega zdravljenja.

Pri družinskem zavarovanju sta lahko zavarovani največ 2 osebi nad 26 let, ki z zavarovalcem živijo v skupnem gospodinjstvu (skupni naslov bivanja ni pogoj) in s katerimi je zavarovalec v družinskem razmerju (preverjajo se družinske povezave), družinski člani pa lahko potujejo skupaj ali ločeno.

Zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini NLB Vita Tujina krije tudi nujno zdravljenje, ki je posledica prometne nesreče v tujini (ne glede na to, ali je avto najet ali ni), razen v posebnih primerih, ko je takšno kritje skladno s splošnimi pogoji izključeno (npr. delovanje alkohola, mamil, zdravil, v kolikor je voznik brez ustreznih uradnih dovoljenj ipd.). Poleg ostalih izključitev, ki so navedene v točki 8. splošnih pogojev za omenjeno zavarovanje, pa so pri tem zavarovanju izključene obveznosti zavarovalnice za namerno ali naklepno dejanje s strani zavarovanca ter za stroške, ki so kakorkoli povezani s terorizmom ali bi morebiti nastali kot posledica naravnih nesreč.

Zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina velja povsod po svetu, razen v Sloveniji in v državi, kjer imaš uradno prijavljeno stalno prebivališče. Če imaš sklenjeno celoletno zavarovanje Multitrip, zavarovanje in zavarovalno kritje veljata za območje celega sveta, razen v Sloveniji in v državi, kjer imaš uradno prijavljeno stalno oziroma začasno bivališče.

Za uporabo digitalne poslovalnice se moraš najprej registrirati. Registracijo v spletno poslovalnico lahko opraviš na povezavi www.zav-vita.si/sl/login#registracija. Na povezavi Pomoč pri registraciji pa najdeš navodila za pomoč pri sami registraciji.

Obišči povezavo www.zav-vita.si/zasebnost/urejanje-soglasij, na kateri lahko kadarkoli urediš prejemanje naših sporočil oziroma določiš, na kakšen način sme zavarovalnica Vita obdelovati tvoje podatke. V kolikor trženjskih sporočil ne želiš več prejemati, bo v zakonsko določenih 15 dneh ustrezno preprečena nadaljnja uporaba osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

Donosnost skladov in tečajnice skladov lahko preveriš na www.nlbskladi.si ali www.zav-vita.si.

V primeru, da od sklenitve zavarovanja do odkupa/prekinitve ne preteče vsaj 10 let, se davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odvede od celotne vrednosti police odkupa oziroma izplačanega zneska, dohodnina pa od razlike med vrednostjo po odbitju davka od prometa zavarovalnih poslov in vplačilom.

Obveznosti lahko plačuješ preko direktne bremenitve ne glede na to, pri kateri banki imaš odprt račun. To urediš tako, da se:

 • s kartico svojega osebnega računa oglasiš v katerikoli NLB Poslovalnici, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov.

Položnic za plačevanje rednih mesečnih obveznosti žal ne pošiljamo. Lahko pa obveznosti plačuješ z direktno bremenitvijo, kar pomeni, da bo premija mesečno odtegnjena s tvojega osebnega računa. To lahko urediš z:

 • obiskom najbližje NLB Poslovalnice, kjer ti bodo z veseljem uredili odprtje direktne bremenitve, ali
 • izpolniš obrazec Soglasje SEPA in nam ga podpisanega pošlješ po pošti na naš naslov ter tako urediš direktno bremenitev SEPA.

Zahtevek za duplikat police lahko oddaš v katerikoli NLB Poslovalnici. Če si registriran/-a v naši digitalni poslovalnici e.VITA in imaš nameščeno komponento za digitalni podpis, lahko oddaš zahtevek preko spleta.

Med Vitinimi zavarovanji ločimo rizična zavarovanja in varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja. Rizična življenjska zavarovanja te zavarujejo za primer smrti, nimajo pa varčevalno-naložbenih možnosti. Z varčevalno-naložbenimi zavarovanji se življenjsko zavaruješ, hkrati pa tudi varčuješ. Sredstva v varčevalno-naložbenih zavarovanjih se lahko plemenitijo z zajamčenim donosom ali naložbo v investicijske sklade.

Zdravniški pregled pred sklenitvijo zavarovanja praviloma potrebuješ le pri višjih zavarovalnih vsotah. Tovrsten zdravniški pregled je vedno brezplačen.

Varčevalno-naložbena zavarovanja so dolgoročne narave, zato ti priporočamo, da ostaneš zavarovan/-a vsaj 10 let. Ker pa je življenje nepredvidljivo, ti omogočamo tudi odkup sredstev, kadarkoli in brez razloga.

Pri odkupu zavarovanja se obračuna:

 • davek od prometa zavarovalnih poslov v višini 8,5 % odkupne vrednosti, ki pa se ne obračuna, če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let;
 • dohodnina na znesek, katerega izplačilo presega vsoto vplačanih premij (donos), ki pa se ne obračuna:
  • če je prejemnik plačila hkrati sklenitelj zavarovanja in
  • če je bilo zavarovanje sklenjeno vsaj 10 let.

V času trajanja zavarovalne pogodbe se lahko odločiš za mirovanje premije (izjema je NLB Vita Senior), kar pomeni začasno prenehanje plačevanja mesečnih premij za največ 6 mesecev.

Lahko pa izbereš tudi kapitalizacijo zavarovanja, ki ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca zavarovalne dobe. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police. Pogodba ostaja v veljavi še naprej.

Za prijavo zavarovalnega primera potrebuješ zdravniško potrdilo z vzrokom smrti in mrliški list.

Prvi korak je prijava zavarovalnega primera. Prijavo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici. Dejanski rok za izplačilo denarja pa je odvisen od konkretnega življenjskega zavarovanja in od tega, kdaj prejmemo popolno dokumentacijo zavarovalnega primera.

Zavarovalno pogodbo lahko brez razloga odkupiš kadarkoli. Če se odločiš, da jo odkupiš ali prekineš, so stroški odkupa in davki odvisni od vrste in trajanja zavarovanja. Nanje pa vpliva tudi to, ali je oseba, ki je upravičena do izplačila, na tej isti zavarovalni pogodbi hkrati tudi zavarovalec.

Za več informacij glede odkupne vrednosti zavarovalne pogodbe nam piši na info@zav-vita.si.

Sprememba upravičenca je možna kadarkoli. Urediš jo lahko v NLB Poslovalnici, kjer si sklenil/-a svoje zavarovanje.

Kapitalizacija zavarovanja ti omogoča neplačevanje premije za daljše obdobje oziroma do konca dobe varčevanja. Z dnem, ko nastopi kapitalizacija zavarovalne pogodbe, prenehajo vsa dodatna zavarovalna kritja, zavarovalna vsota za primer smrti pa se zniža na vrednost police (izjema NLB Vita Senior). Riziko premij zato ni, pogodba pa ostaja v veljavi še naprej.

Da, datum plačila direktne bremenitve lahko spremeniš. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici in v spletni poslovalnici e-Vita, z obrazcem.

Sprememba plačnika na polici je možna. Spremembo lahko urediš v katerikoli NLB Poslovalnici.

Z življenjskimi zavarovanji zavarovalnice Vitalahko tudi varčuješ. NLB Vita Varčevanje + je naložbeno življenjsko zavarovanje, ki ga lahko skleneš zase ali z namenom varčevanja za otroke.

Z rizičnimi življenjskimi zavarovanji, kot je na primer NLB Vita Odgovorna, ki nudijo zavarovanje zgolj za primer smrti, pa ne moreš varčevati. So pa pri teh zavarovanjih (glede na vplačane premije) zavarovalne vsote višje.

Seveda. Nobenega razloga ni, da ne bi mogel/-a imeti sklenjenih več življenjskih zavarovanj. Še več – za finančno varnost se še posebej priporoča razpršitev osebnih financ.

Vzajemni sklad je preprost način varčevanja v vrednostnih papirjih. Iz vloženih sredstev vlagateljev se oblikuje skupno premoženje vzajemnega sklada, ki ga upravljavec sklada vlaga v takšne vrednostne papirje, kot je določil v naložbenih ciljih in naložbeni politiki. Ločimo tri vrste naložbenih politik:

 • dinamične s potencialno visokimi donosi in posledično večjim tveganjem,
 • uravnotežene s pričakovanimi zmernimi donosi in srednjim tveganjem,
 • umirjene z nizkim tveganjem in zato pričakovanimi nižjimi donosi (a dolgoročno običajno še vedno višjimi kot pri varčevanju v bankah).

Vrednost vloženih sredstev vlagatelja se ob vstopu preračuna v število enot premoženja sklada glede na trenutno vrednost enote premoženja tega sklada (VEP). Ta se potem viša ali niža, odvisno od razmer na kapitalskem trgu. VEP lahko dnevno spremljaš v tečajnicah skladov. Za sklade, v katere vlaga Vita, so tečajnice objavljene v Svetovalnici.

Dejstvo je, da ti nihče ne more zagotovo povedati, s katerimi skladi boš dosegel/-a zastavljene cilje. A nekatere smernice je vseeno dobro upoštevati. Priporočamo ti, da si najprej postaviš cilje in časovne okvirje varčevanja. Nato si odgovori na vprašanje, ali želiš dosegati visoke donose in si za to pripravljen/-a sprejeti tveganje, da bodo ti v posameznih obdobjih tudi negativni, ali pa želiš varnejšo naložbo s stabilnejšimi donosi?

Dobro je , da čim bolj razpršiš premoženje, saj s tem razpršiš tudi tveganje. To pomeni, da izbereš več skladov, ki pa se naj med seboj razlikujejo tudi glede naložbene politike.

Mlajši kot so otroci, več let finančne odvisnosti je še pred njimi. Zato je pomembno, da svojim otrokom zagotoviš sredstva tudi v primeru, da te doleti najhujše, še preden si zanje uspel/-a privarčevati dovolj. Če želiš otrokom omogočiti štipendijo, ti svetujemo življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + za otroka.

Če so otroci še majhni, bodo potrebovali več finančnih sredstev do osamosvojitve, zato so primerne višje zavarovalne vsote. Kasneje pa so te lahko tudi nižje, saj višina finančnih sredstev, ki jih otroci potrebujejo, preden začnejo skrbeti zase, ni več tako visoka.

Po oceni Sveta kapitala na podlagi podatkov SURS-a iz 2018 naj bi nas otrok od rojstva do konca srednje šole stal 103.184 EUR, od tega največ šolanje (vključno z računalnikom in obšolskimi dejavnostmi) v višini 28.875 EUR ter začetni in sprotni stroški (npr. pohištvo, športna in druga oprema) v višini 18.832 EUR.

Pri oceni o primerni višini zavarovalne vsote se posvetuj z našim bančnim strokovnjakom svetovalcem.

To pomeni, da se del vplačane premije vsak mesec nameni varčevanju, del pa kritju zavarovanja. V primeru smrti bo tvoja družina dobila izplačano tisto, kar bo višje ─ zavarovalno vsoto ali privarčevani znesek (vrednost police). To je še posebej pomembno na začetku zavarovanja, ko še nisi uspel/-a veliko privarčevati, saj so takrat zavarovalne vsote višje od privarčevanih sredstev.

Obstaja veliko vrst življenjskih zavarovanj, ki se razlikujejo glede donosnosti in tveganja. Če v prvi vrsti želiš varnost, potem izberi življenjsko zavarovanje NLB Varčevanje Vita +, ki ti omogoča več možnosti varčevanja:

 • Kombinirani paket: prava izbira zate, če želiš fiksno obrestno mero kombinirati z naložbo v sklade, ki omogočajo višje donose. Po 15 letih se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.
 • Pokojninska strategija: prava izbira zate, če želiš varčevati in poskrbeti za ustrezno pokojnino. Vključuje brezplačno izvajanje naložbene politike  glede na starost zavarovane osebe.
 • Poljubna izbira skladov NLB Skladi: prava izbira zate, če imaš več finančnega znanja in želiš sam/-a oblikovati svoje naložbeno premoženje.

Želiš privarčevati dodatna sredstva, a ne veš, katere vzajemne sklade izbrati? V tem primeru je zate najbolj primerno naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +, pri katerem sta na voljo dve različici varčevanja v skladih. Kombinirani paket je primeren za vse, ki želite zajamčeni del kombinirati z naložbo v sklade s potencialno višjimi donosi. Po 15 letih se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.Pokojninska strategija pa je namenjena vsem, ki želite varčevati in poskrbeti za ustrezno pokojnino. Izvajanje naložbene politike, ki se prilagaja glede na starost zavarovane osebe, je pri pokojninski strategiji brezplačno.

Varčevanje za prihodnost otrok je smiselno že od njihovega rojstva dalje. Starše mnogokrat skrbi, kaj bo z otrokom, če bodo sami umrli prezgodaj. Življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +poleg življenjskega zavarovanja starša omogoča še varčevanje za otrokove prihodnje potrebe. Hkrati pa zagotavlja, da bo štipendija otroku v celoti izplačana tudi v primeru starševe smrti v času trajanja zavarovanja.

Vsekakor! Varčevanje z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Varčevanje + je varno, saj ti omogoča izbiro različnih naložbenih možnosti. Po 15 letih pa se sredstva samodejno investirajo v sklad Podjetniške obveznice NLB Skladov.

Če si za varčevanje že poskrbel/-a, ti svetujemo življenjsko zavarovanje z dovolj visoko zavarovalno vsoto. Takšno zavarovanje je NLB Vita Odgovorna, ki bi v primeru smrti tvoji družini zagotovilo dovolj sredstev za premostitev izgube tvojega dohodka. Da morebitnim posledicam nezgod ne sledijo še finančne težave, pa ti predlagamo tudi nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda. Obenem pa ti svetujemo, da pregledaš tudi varčevalno-naložbena življenjska zavarovanja – ker se naložba v predalu ne plemeniti.

Danes smo odrasli radi neodvisni in svobodni. Tudi v partnerskih zvezah ohranjamo finančno neodvisnost, zato takrat na življenjsko zavarovanje pogosto sploh ne pomislimo. Življenjsko zavarovanje pa je tudi za pare brez otrok zelo smiselno.V primeru, da eden od partnerjev umre, bi se izguba dohodkov namreč zelo poznala pri skupnem gospodinjskem proračunu, smrt pa bi lahko finančno prizadela tudi druge bližnje osebe. Skleni življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna in poskrbi, da z žalovanjem ne pridejo še finančne skrbi.

Ob sklenitvi zavarovanja iz ponudbe zavarovalnice Vita premisli, kolikšno zavarovalno vsoto potrebuješ. Pri tem si pomagaj z izračunom zavarovalne vsote, pri čemer vedno upoštevaj naslednje dejavnike:

 • Ali je tvoja družina odvisna od tvojega prihodka? Če je, mora biti zavarovalna vsota višja. Poskusi oceniti, koliko denarja bi tvoja družina potrebovala, da bi vsaj za nekaj časa nadomestila izgubo tvojega dohodka. Idealno je, če lahko pokrijejo tvojo plačo, dokler se otroci ne osamosvojijo.
 • Koliko vzdrževanih družinskih članov je odvisnih od tebe?In koliko so stari? Več kot je otrok in mlajši kot so, več denarja bi bilo potrebnega ob tvoji smrti.
 • Ali imaš dolgove? Če družina nima dovolj prihrankov, da bi lahko udobno odplačala tvoj dolg, ga mora kriti zavarovalna vsota.

Vsak starš želi obvarovati svoje otroke in jim omogočiti čim lepšo prihodnost. Z varčevanjem za prihodnost otrok lahko poskrbiš zanje tudi, če te doleti najhujše. Posebej s tem namenom smo pripravili življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +, ki staršem omogoča varčevanje za prihodnje otrokove potrebe. Hkrati z varčevanjem si tudi življenjsko zavarovan/-a, zato bo štipendija tudi v primeru tvoje smrti otrokom v celoti izplačana.

Varčevanje za pokojnino je zelo premišljena odločitev, z njim pa je smiselno pričeti čim prej, saj lahko na ta način že z majhnimi zneski privarčuješ dovolj. Pri izračunu dodatka k pokojnini si pomagaj s Kalkulatorjem za pokojnino. A življenje je nepredvidljivo in če zgolj varčuješ, bo v primeru smrti tvojim bližnjim ostal le privarčevani znesek. Prednost varčevanja v kombinaciji z naložbenim življenjskim zavarovanjem je ta, da bodo v primeru tvoje smrti celotno zavarovalno vsoto prejeli tisti, ki si jim izplačilo namenil/-a. Če boš po izteku zavarovalnega obdobja zahteval/-a izplačilo privarčevanih sredstev, pa bodo sredstva ob izplačilu tudi neobdavčena (po preteku 10 let trajanja zavarovanja). Preveri naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje +.

Za dodatek k pokojnini je dobro,da z varčevanjem začneš čim prej, saj boš na ta način lahko že z relativno majhnimi zneski privarčeval/-a dovolj. Če začneš pri 30. letu, moraš privarčevati vsaj 6,5 % svoje neto plače mesečno; če začneš pri 35. letu, pa že 8,8 % mesečno. Številke z leti le še rastejo. Za dodatna priporočila preveri naše Finančne nasvete.

Prvo pravilo pri varčevanju za dodatek k pokojnini je, da začneš varčevati čim prej, saj bodo tako zadostovala že nizka vplačila. Ko začneš varčevati, je dobro, da način varčevanja postopoma prilagajaš. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, so lahko tvoje naložbe bolj dinamične in tvegane.

Ko se bliža čas upokojitve, pa je bolje, da so naložbe varnejše in manj tvegane. Tako bo premoženje, ki si ga v daljšem obdobju že uspel/-a privarčevati za pokojnino, stabilnejše in ne bo izpostavljeno večjim nihanjem. Takšni strategiji se brezplačno prilagajajo privarčevana sredstva pri naložbenem zavarovanju NLB Vita Varčevanje +.

Naložbeno življenjsko zavarovanje NLB Vita Varčevanje + za pokojnino ti omogoča optimalno varčevanje za čas upokojitve v vseh življenjskih obdobjih. Na začetku, ko je do upokojitve še veliko časa, je naložbena politika bolj dinamična, kar pomeni, da prinaša višje potencialne donose ob višjem tveganju. Postopoma pa postaja vse bolj umirjena in skladno z bližanjem upokojitve prinaša vse bolj gotove donose. Prehajanje med naložbenimi politikami je odvisno od tega, kolikšna je starost zavarovanca v letu prerazporeditve (koledarsko leto). Izvaja se avtomatično, skladno s spodnjo tabelo.

Starost zavarovanca v letih

Politika

Ciljna struktura košarice skladov

do vključno 30

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

dinamična

80 % delniški

od 45 do vključno 54

zmerna

50 % delniški

od 55 do vključno 62

konzervativna

20 % delniški

od 63 naprej

zelo konzervativna

0 % delniški

Starost zavarovanca v letih

Politika

Ciljna struktura košarice skladov

do vključno 30

zelo dinamična

100 % delniški

od 31 do vključno 44

dinamična

80 % delniški

od 45 do vključno 54

zmerna

50 % delniški

od 55 do vključno 62

konservativna

20 % delniški

od 63 naprej

zelo konservativna

0 % delniški

Donosnost naložbenega življenjskega zavarovanja NLB Vita Varčevanje + za pokojnino je povezana z donosnostjo vzajemnih skladov družbe NLB Skladi. Pri vzajemnih skladih upravljavec sklada ne jamči za donosnost premoženja; opredeli se lahko le »povprečna pričakovana letna donosnost, ki naj bi jo vzajemni sklad prinesel na dolgi rok«. Dosežena donosnost skladov se spremlja prek vrednosti enot premoženja sklada (VEP). Pretekli donosi pa ne zagotavljajo doseganja donosov tudi v prihodnosti.

Kredit bodo v primeru smrti podedovali tvoji dediči. Pa ga bodo lahko odplačali? Banka bo svoje poplačilo vsekakor zahtevala, pri čemer bo kredit izterjala od dedičev, kar lahko zanje predstavlja veliko finančno breme. Če je kredit zavarovan s hipoteko, lahko banka tvoj dolg poplača celo s prodajo nepremičnine. Če pa imaš pri zavarovalnici Vita sklenjeno življenjsko zavarovanje, ki ti omogoča kritje kredita, bomo v primeru smrti tvoj kredit banki poplačali do vsote, za katero si zavarovan/-a. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska dolga kredita, bodo morebitni ostanek zavarovalne vsote po poplačilu kredita prejeli tvoji dediči.

Pri kreditu razlikujemo med zavarovanjem kredita in zavarovanjem kreditojemalca. Zavarovanje kredita je namenjeno zavarovanju banke. To pomeni, da bi kredit v primeru, če ga ne bi odplačal/-a, namesto tebe poplačala zavarovalnica. A ta bi ga kasneje izterjala od tebe oziroma od tvojih dedičev.

Če skleneš življenjsko zavarovanje kreditojemalca, pa bi v primeru tvoje smrti v času odplačevanja kreditazavarovalnica banki poplačala kredit do vsote, za katero si zavarovan/-a. Na ta način lahko preprečiš, da v primeru najhujšega breme celotnega dolga pade na tvoje dediče.

Z življenjskim zavarovanjem obvaruješ svoje bližnje pred dolgovi, ki lahko padejo na njihova ramena, če te doleti najhujše. Kolikšen je delež zneska kredita, ki ga mora obvezno pokriti zavarovalna vsota, ti bodo povedali v banki, pri kateri najemaš kredit. A svetujemo ti, da izbereš zavarovalno vsoto, ki bo v celoti pokrila najeti kredit, saj bo tako v primeru smrti zavarovalnica poplačala preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če ob najemanju kredita skleneš tudi življenjsko zavarovanje, pa se lahko pogodiš tudi za boljše kreditne pogoje.

Če najemaš kredit, lahko pri zavarovalnici Vita izbereš katerokoli življenjsko zavarovanje. Prav posebej pa sta kreditojemalcem namenjeni dve zavarovanji: NLB Vita Odgovorna in Kolektivno življenjsko zavarovanje kreditojemalcev. Vsako od predlaganih zavarovanj ima svoje posebnosti in ustreza določenim situacijam.

V tem primeru lahko banka morda upošteva tvoje obstoječe življenjsko zavarovanje za kritje novega kredita. Prosi svojo zavarovalnico in banko, da preverita, če je to mogoče.

Če si svoj kredit zavaroval/-a z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Odgovorna ali Kolektivnim življenjskim zavarovanjem kreditojemalcev, si lahko polno zavarovan/-a že naslednji dan po podpisu pogodbe. Edini pogoj za to je, da že imaš plačano prvo premijo.

NLB Vita Odgovorna je na voljo kreditojemalcem vseh slovenskih bank. Tudi če ne najameš kredita pri NLB-ju, se lahko življenjsko zavaruješ z življenjskimi zavarovanji, ki ti jih nudimo pri zavarovalnici Vita.

Za življenjsko zavarovanje kreditojemalca se lahko odločiš kadarkoli v času, ko odplačuješ kredit. Tudi če zavarovanja ne skleneš že takoj ob najemu kredita, lahko to narediš kasneje. V tem primeru se ti ni treba življenjsko zavarovati za celoten znesek kredita, ampak le za znesek neodplačanega kredita.

Predlagamo, da sklenete rizično življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna. Zavarujete se lahko v višini dolgov.

Če ne želiš, da bi v primeru smrti tvoji dolgovi padli na ramena tvojih bližnjih ali tvojega podjetja, izberi takšno zavarovalno vsoto, ki bo zadoščala vsaj za poplačilo vseh dolgov (kreditov, limitov in drugih finančnih obveznosti). Če želiš podjetju olajšati poslovanje in zagotoviti dodatna sredstva, pa zavarovalno vsoto temu primerno povečaj.

Svetujemo ti, da podjetje zate sklene življenjsko zavarovanje NLB Vita Odgovorna, višina zavarovalne vsote in obdobje trajanja zavarovanja pa naj bosta enaka višini in obdobju trajanja kredita. V primeru smrti bomo pri zavarovalnici Vita banki poplačali preostanek tvojega kredita do višine zavarovalne vsote. Če bo zavarovalna vsota višja od zneska, ki ga dolguješ banki, pa bomo po poplačilu kredita preostanek sredstev nakazali tvojemu podjetju.

Če sta od začetka zavarovanja pretekli dve leti, bodo v primeru naravne smrti upravičenci, ki so navedeni na zavarovalni pogodbi, prejeli dogovorjeno zavarovalno vsoto. Če je minilo manj kot dve leti od začetka zavarovanja, je v primeru naravne smrti izplačilo omejeno na 110 % vplačanih premij. V primeru nezgodne smrti pa se izplača dogovorjena zavarovalna vsota v celoti že takoj od začetka sklenitve zavarovanja.

Zavarovanje lahko kadarkoli prekineš s pisnim obvestilom zavarovalnici. Odkupno vrednost police izplačamo po poteku dveh let (če so zavarovalne premije plačane za vsaj dve leti).

Prikaži večmanj