Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. je največja bančna življenjska zavarovalnica na slovenskem trgu. Leta 2003 sta jo ustanovili družbi Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana in KBC Insurance NV.

Z 29. 5. 2020 je zavarovalnica Vita postala del prodorne Zavarovalne skupine Sava, ki je prisotna na več kot 100 zavarovalnih in pozavarovalnih trgih sveta. Zavarovalna skupina Sava je ena večjih zavarovalnih skupin na območju jugovzhodne Evrope. Ključne odlike matične družbe Sava Re predstavljajo 40-letna tradicija, mednarodno priznan ugled ter uspešnost in stabilnost poslovanja.  

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. nudi svoja zavarovanja ekskluzivno preko poslovalnic NLB d.d., kjer so strankam vedno na voljo visoko strokovno usposobljeni bančni svetovalci.

 

Zaposlimo

Pridruži se ekipi zavarovalnice Vita, največji bančni zavarovalnici v Sloveniji

Vizija & poslanstvo

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: zavarovalnica Vita) je s strokovno in visoko motivirano ekipo sinonim za bančno zavarovalništvo na slovenskem trgu. Na sodoben in pregleden način ponuja osebna zavarovanja, ki vsem skupinam strank nudijo kakovostno storitev, lastnikom pa primeren donos na kapital.

Z razvejano poslovno mrežo najboljših bančnih strokovnjakov v vseh fazah poslovnega razmerja zagotavljamo strankam oseben odnos in profesionalno storitev.

Zavarovalnica Vita je skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah sprejela odločitev o pripravi in sprejemu lastnega Kodeksa upravljanja.

Vrednote

Vrednote zavarovalnice Vita so opredeljene tudi z načeli delovanja Optimum:

 

Etični kodeks življenjske zavarovalnice Vita

Cilji

Strateški cilji za naslednje srednjeročno obdobje obsegajo zagotavljanje ustrezne dobičkonosnosti poslovanja, nadpovprečne rasti ob hkratnem ohranjanju stroškovne učinkovitosti, stabilnosti delovanja ter zagotavljanje finančne trdnosti.


V zavarovalnici Vita se zavedamo tudi, da zaposleni največ prispevajo k našemu poslovnemu uspehu, zato jim posvečamo vso skrb in jim ponujamo možnost izobraževanja in osebnega razvoja. Ustvarjamo delovno okolje, ki omogoča dobre medsebojne odnose in počutje ter prinaša osebno zadovoljstvo.


Zaposlene spodbujamo tudi, da si vsak dan prizadevajo strankam ponuditi najboljšo možno storitev. Želimo, da so naše stranke zadovoljne, zato vsak odziv oziroma vsako prejeto pritožbo obravnavamo skladno s Pravili za reševanje pritožb strank.

Uprava

  

Dr. Barbara Smolnikar
predsednica uprave

Barbara Smolnikar je po izobrazbi doktorica znanosti s področja managementa. Ima več kot 30 let vodilnih in vodstvenih delovnih izkušenj v finančnem sektorju (bančnem in zavarovalniškem). V času od 11.7.2007 do 16.10.2017 je že bila zaposlena kot predsednica uprave zavarovalnice Vita (takrat NLB Vita d.d. Ljubljana). Z dnem 17.10.2017 je nastopila mandat članice uprave v Zavarovalnici Triglav, d.d., kjer je bila primarno odgovorna za področje osebnih in pokojninskih zavarovanj, kar je zajemalo strateški razvoj področja - razvoj produktov, reševanje škod življenjskih zavarovanj ter bančno zavarovalništvo. Svoje znanje ves čas nadgrajuje z izobraževanji na strokovnih konferencah. Od 1.1.2023 je zaposlena v Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. in od dne nastopa mandata predsednice uprave, 10.3.2023 primarno zadolžena za kabinet uprave, kamor sodi tudi HR in splošne zadeve, skladnost poslovanja in notranjo revizijo, ter področji podpore prodaji in trženja.

Mag. Irena Prelog
članica uprave

Irena Prelog je po izobrazbi magistrica znanosti na področju aktuarstva, diplomirala pa je na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo – oddelek matematike v Ljubljani (smer matematika). Znanje ves čas nadgrajuje z izobraževanjem na strokovnih konferencah in seminarjih. Pridobljeno ima tudi licenco za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja. Izkušnje na področju aktuarstva je od leta 1999 pridobivala v Zavarovalnici Slovenica, od leta 2003 pa v zavarovalnici Vita, kjer se je zaposlila ob njeni ustanovitvi. Sprva je v Viti opravljala naloge pooblaščenega aktuarja in pokrivala področje aktuarstva in pozavarovanja, nato je leta 2008 nastopila mandat članice uprave in bila v obdobju od 17.10.2018 do 09.03.2023 predsednica uprave zavarovalnice Vita. Od 10.3.2023 je primarno zadolžena za področje aktuarstva, razvoja in upravljanje s tveganji.

Mag. Tine Pust, CFA
član uprave

Tine Pust je po izobrazbi magister znanosti s področja poslovodenja in organizacije, diplomiral pa je na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (smer finance). Poslovno pot je pričel v NLB d.d. kot analitik v Sektorju investicijskega bančništva in nadaljeval kot vodja Poslovalnice za upravljanje s portfelji v istem sektorju. V zavarovalnici Vita je zaposlen od leta 2011, kjer je do imenovanja v upravo vodil Sektor financ in računovodstva. Svoja znanja s področja bančnega zavarovalništva in vodenja stalno nadgrajuje z izobraževanjem na strokovnih konferencah in seminarjih. Funkcijo člana uprave v zavarovalnici Vita opravlja od 13.12.2017. V upravi je primarno zadolžen za področje sprejema v zavarovanje in zavarovalnih primerov, financ, računovodstva in kontrolinga, IT ter projektno pisarno.

Nadzorni svet

David Benedek
predsednik nadzornega sveta

Andreja Rahne
članica nadzornega sveta

Pavel Gojkovič
član nadzornega sveta

Jure Košir
član nadzornega sveta

Finančne informacije

Oglej si aktualno letno poročilo in poročilo o solventnosti in finančnem položaju zavarovalnice. 

 

Arhiv preteklih poročil

Družbena odgovornost

V zavarovalnici Vita se zavedamo svoje povezanosti z lokalnim in širšim okoljem, v katerem delamo in živimo. Svojo družbeno odgovornost uresničujemo tako, da del ustvarjenega dohodka namenjamo razvoju in delovanju družbenih dejavnosti, ki bogatijo naše življenje s področja kulture, izobraževanja, športa in umetnosti.

Svoje zaposlene spodbujamo, da se aktivno vključujejo v projekte in pobude, ki prispevajo k družbeni odgovornosti. Prav tako smo v zavarovalnici Vita ekološko ozaveščeni pri ravnanju z odpadki. Odpadke ločujemo oziroma zbiramo in posredujemo zbirnim centrom. Pri tiskanju materialov zaposlene spodbujamo, naj “premislijo, preden natisnejo”.

Več o naši družbeni odgovornosti

Potrebuješ posvet?

Nisi prepričan/-a, katero je najboljše zavarovanje zate? Za vsa vprašanja smo ti na voljo.

Video klicRezerviraj termin v najbližji NLB poslovalnici