Nagradna igra - Znamenitosti mest

18. 10. 2017

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Znamenitosti mest«

Ključni datumi in zadolžitve:

19.10.2017 od 12:00 Začetek nagradne igre

23.10..2017 do 24:00 Zaključek nagradne igre

25.10.2017 Izvoz baze sodelujočih

26.10.2017 Žreb nagrajencev (NLB Vita) in obveščanje & objava nagrajencev (NLB Vita – mail & RS na FB)

  1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Znamenitosti mest« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, davčna številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev ter povečanje obiska na Facebook in spletni strani organizatorja.

Nagradna igra poteka od vključno 19.10.2017 od 12:00 ure do vključno 23.10.2017 do 24:00 ure na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/nlbvita; v nadaljevanju Facebook stran).

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@nlbvita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

  1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Znamenitosti mest, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

  1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Facebook profila NLB Vita, ki se nahaja na Facebook strani, ter odgovor oddajo pod objavo nagradne igre Znamenitosti mest. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom zapišejo mesta v katerih se nahajajo znamenitosti iz slike.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, dne 26.10. 2017 naključno izžrebal tri (3) nagrajence. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

Nagrajenci bodo najkasneje do vključno 30.10. 2017 v komentarju pod objavljeno fotografijo nagradne igre, objavljeni na Facebook strani organizatorja z imenom in priimkom, hkrati pa bodo dodatno obveščeni prek e-naslova, ki ga bodo navedli v obrazcu na povezavi.

  1. Nagrade

Vsak izmed treh izžrebancev dobi simbolično darilo. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 eurov.

  1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 26.10.2017 do 16:00 ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot so bili navedeni v nagradni igri), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

  1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrada nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 31.10.2017 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica soglasja udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter za namene obveščanja o poteku ozirom izvedbi nagradne igre oziroma morebitne objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani.

Udeleženec v nagradni igri lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na sedež ali elektronski naslov organizatorja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1.

  1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Tip novice: Nagradne igre

Nazaj