Pravila in pogoji sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro »Velike kolesarske dogodivščine malih biserov«

25. 05. 2023

Pravila in pogoji sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro »Velike kolesarske dogodivščine malih biserov«, ki bo trajal od 25. 5. 2023 do 16. 6. 2023. Sodelujete lahko z oddajo fotografije z motivom kolesarskih dogodivščin svojih otrok na spletni strani www.zav-vita.si/foto-natecaj.

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v foto natečaju z nagradno igro »Velike kolesarske dogodivščine malih biserov« (v nadaljevanju: foto natečaj), ki ga organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec foto natečaja z nagradno igro v imenu organizatorja je SHIFT, agencija za kreativne komunikacije d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična št. 5783372000.

Namen foto natečaja je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja ter zbiranje fotografij, ki bi jih organizator lahko uporabil v svojih oglaševalskih kampanjah.

Foto natečaj se organizira pod nazivom foto natečaj »Velike kolesarske dogodivščine malih biserov« in poteka od vključno 25. 5. 2023 do 16. 6. 2023 na spletni strani Življenjske zavarovalnice Vita www.zav-vita.si/foto-natecaj.

Vsi zbrani podatki, informacije in fotografije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi s foto natečajem lahko posredujete organizatorju na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@zav-vita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V foto natečaju z nagradno igro lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več.

V foto natečaju z nagradno igro ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja foto natečaja ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi foto natečaja z nagradno igro.

S sodelovanjem v foto natečaju z nagradno igro posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v foto natečaju ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v foto natečaju z nagradno igro.

Ta pravila in pogoji foto natečaja z nagradno igro bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro »Velike kolesarske dogodivščine malih biserov«.

3. Način sodelovanja in potek foto natečaja

Udeleženci foto natečaja sodelujejo z oddajo fotografije z motivom kolesarskih podvigov svojih otrok preko obrazca na spletni strani Življenjske zavarovalnice Vita www.zav-vita.si/foto-natecaj.

Udeleženec foto natečaja lahko odda izključno fotografije mladoletnih oseb, katerih zakoniti zastopnik je na podlagi zakona ali odločbe sodišča oz. drugega pristojnega državnega organa. Z oddajo fotografije, udeleženec foto natečaja jamči, da je avtor oddane fotografije in je izključni nosilec avtorskih pravic zanjo.

Na posamezni fotografiji mora biti razvidna mladoletna oseba pri dogodivščinah s kolesom. Fotografija mora biti v formatu JPG ali PNG in z ločljivostjo najmanj 1920x1080 slikovnih pik.

Organizator foto natečaja si pridržuje pravico, da v primeru neprimerne vsebine na fotografiji, oddano fotografijo in sodelujočega izključi iz izbora fotografij za uporabo v oglaševalskih kampanjah organizatorja in nagradnega žreba nagradne igre, ki se izvaja v sklopu natečaja.

4. Izbor fotografij za uporabo v oglaševalskih kampanjah organizatorja

Strokovna komisija v sestavi dveh predstavnikov organizatorja in dveh predstavnikov izvajalca bo izbrala tri (3) najboljše fotografije, ki jih bo organizator odkupil in uporabil v oglaševalskih kampanjah za zavarovalni produkt NLB Vita Nezgoda Junior¹. Kriteriji za izbor ter odkup najboljših fotografij so:

  • kreativnost,
  • ustreznost motiva (kolesarski podvigi otrok),
  • ustrezna resolucija fotografije (minimalno ločljivost 1920x1080 slikovnih pik),
  • primernost fotografije za uporabo v oglaševalskih kampanjah za NLB Vita Nezgoda Junior, nezgodno zavarovanje otrok in mladine[1],
  • sklenitev pogodbe o prenosu avtorskih pravic z namenom uporabe fotografije v oglaševalskih kampanjah organizatorja za NLB Vita Nezgoda Junior, nezgodno zavarovanje otrok in mladine¹.

V kolikor strokovna komisija oceni, da kriterijem izbora ustrezajo manj kot 3 fotografije, lahko izbere in odkupi za uporabo v oglaševalskih kampanjah organizatorja le tiste za katere meni, da izpolnjujejo navedene pogoje. V primeru, da kriterijem izbora ustrezajo več kot 3 fotografije, pa lahko izbere in odkupi za uporabo v oglaševalskih kampanjah več fotografij.

Odločitev strokovne komisije je dokončna. Pritožba na izbor najboljših fotografij ni možna.

5. Avtorske pravice

Udeleženec foto natečaja se s pošiljanjem fotografije v okviru tega foto natečaja strinja, da lahko organizator, v kolikor bo njegova fotografija izbrana med najboljšimi, poslano fotografijo odkupi in uporabi za namene izvedbe oglaševalskih kampanj na komunikacijskih kanalih po izboru organizatorja.

Imena udeležencev izbranih fotografij organizator ne bo javno objavil, ampak bo te podatke uporabil za namen kontaktiranja izbranega avtorja fotografije preko elektronske pošte. Z izbranimi bo organizator foto natečaja sklenil Pogodbo o prenosu avtorskih pravic.

S pogodbo se na organizatorja prenesejo le materialne avtorske pravice na sliki (pravica do javnega prikazovanja, prenašanja, predelave ipd.) za obdobje dveh (2) let na območju Republike Slovenije. Natančen obseg odkupa avtorskih pravic bosta organizator in avtor fotografije definirala v Pogodbi o prenosu avtorskih pravic. 

Vsak izmed avtorjev izbranih fotografij prejme izplačilo avtorskega honorarja, in sicer:

  • v vrednosti 300 EUR (neto) avtorskega honorarja, v zameno za prenos materialnih avtorskih pravic na organizatorja, za namene uporabe le-te v oglaševalskih kampanjah na komunikacijskih kanalih po izboru organizatorja, ali
  • v vrednosti 150 EUR (neto) avtorskega honorarja, v zameno za prenos materialnih avtorskih pravic za uporabo fotografije izključno na spletnih medijih. 

Udeleženec izrecno izjavlja, da je avtor fotografije, ki jo pošilja v okviru foto natečaja, in izključni imetnik vseh njenih avtorskih pravic ter da z njenim objavljanjem in uporabo v oglaševalske namene ne krši nobenih pravic tretjih oseb.

6. Potek nagradne igre in nagrade

Organizator foto natečaja bo med udeleženci izvedel tudi nagradno igro. Med vsemi sodelujočimi bo izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli:

  • 3x 1 otroško kolesarsko čelado Bobike v vrednosti 39,90 EUR z DDV,

ter dodatne 3 nagrajence, ki prejmejo:

  • 3x 1 enoletno nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior  za otroke in mladostnike do 25. leta starosti¹ v vrednosti 20,63 EUR z DDV (do vključno 14 leta starosti zavarovanca) oz. 30,01 EUR z DDV (od 15 do vključno 25 let starosti zavarovanca).

Nagrajenci teh nagrad bodo izžrebani z naključnim računalniškim žrebom, ki bo izveden med 20. in 26. 6. 2023. Iz žreba bodo izvzeti avtorji najboljših fotografij, ki jih bo predhodno izbrala strokovna komisija, ter vsi sodelujoči, ki jih je organizator zaradi neprimerne vsebine fotografije izločil iz nagradnega žreba.

7. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator foto natečaja z nagradno igro bo najkasneje 27. 6. 2023 na spletni strani zav-vita.si objavil ime in priimek nagrajencev, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo, ter jih bo o izboru obvestil tudi po e-pošti. Vsi nagrajenci imajo do vključno 4. 7. 2023 do 18.00 čas, da v odgovoru na e-pošto sporočijo svoj naslov in davčno številko ter morebitne druge podatke, ki jih zahteva organizator foto natečaja z nagradno igro in so potrebni za predajo nagrade.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.

8. Prevzem nagrade

Nagrade bodo nagrajencem poslane po pošti najkasneje do 18. 7. 2023.
Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

9. Davčne obveznosti 

V primeru, da je nagrada v nagradni igri višja kot 42 EUR je obdavčena skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot drug dohodek.

10. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v foto natečaju z nagradno igro zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi foto natečaja z nagradno igro ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani zav-vita.si,

- davčno obdelavo podatkov o zmagovalcih foto natečaja in nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe foto natečaja z nagradno igro se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku foto natečaja z nagradno igro, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Vse prispele fotografije, z izjemo zmagovalnih fotografij, bodo v roku enega meseca po zaključku foto natečaja, to je najkasneje dne 27. 7. 2023, izbrisane iz spletne strani, kjer bo potekal foto natečaj, pod pogojem da je posameznik dal soglasje za objavo na spletni strani ter iz vseh ostalih podatkovnih baz organizatorja in izvajalca foto natečaja.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje, organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v foto natečaju z nagradno igro, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe foto natečaja z nagradno igro.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski Uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih je Komisija EU smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

11. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v foto natečaju z nagradno igro na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja foto natečaju z nagradno igro. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove foto natečaju z nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

12. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v foto natečaju z nagradno igro, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča foto natečaj z nagradno igro.

 

 

[1] NLB Vita Nezgoda Junior je nezgodno zavarovanje za otroke in mladino do 25. leta starosti. Zavarovalnica, ki trži in sklepa nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior: Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, znesek osnovnega kapitala: 7.043.899,19 EUR, matična številka: 1834665. Zavarovanje tržijo poslovne enote NLB d.d., Ljubljana. Banka pri tem nastopa kot zavarovalni zastopnik. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. v primeru nastanka zavarovalnega primera jamči za izplačilo v višini zavarovalne vsote. Več o zavarovanju si lahko preberete na spletni strani zavarovalnice: https://www.zav-vita.si/zavarovanja/nezgodno-zavarovanje-nlb-vita-nezgoda-junior

Nazaj