Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Junior«

01. 07. 2019

  1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Junior« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira NLB Vita d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: NLB Vita). Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je D'Agency, d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana.

Namen nagradne igre je promocija produktov in storitev NLB Vita.

Nagradna igra poteka od vključno 12. 7. 2019 od 20:00 ure do vključno 19. 7. 2019 do 24:00 ure na Facebook profilu »Mami na off«.
Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

Tip novice: Nagradne igre

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec). V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Junior«.

  1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo Facebook profil NLB Vita ali Facebook profil »Mami na off« in oddajo komentar na zastavljeno vprašanje administratorja Facebook profila »Mami na off«. Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je komentiranje objave. Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 19. 7. 2019 naključno izžrebal enega (1) nagrajenca. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

  1. Nagrade

Izžrebanec prejme nezgodno zavarovanje otrok in mladine NLB Vita Nezgoda Junior. In sicer nezgodni paket Aktivni, ki velja za obdobje 1 leta. Zavarujejo se lahko otroci in mladostniki, ki se šolajo ter so stari do vključno 25 let. Nagrajenec ni upravičen zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

  1. Davki in akontacija dohodnine.

Vrednost nagrade ne presega 42 evrov pri kateri je potrebno odvesti akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi.

  1. Objava in obveščanje nagrajencev

Ime nagrajenca bo organizator objavil najkasneje do vključno 20. 7. 2019 do 20:00 ure v komentarju objave z nagradno igro. Organizator nagradne igre bo najkasneje 22. 7. 2019 do 20:00 ure obvestil nagrajenca tudi prek zasebnega sporočila v kanalu Messenger, ter ga pozval k posredovanju podatkov, ki so potrebni za podelitev nagrade. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja, podatki za davčne namene) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade nagrajencu ne podeli. V kolikor nagrajenec v roku 7 dni od poziva k posredovanju pravilnih, točnih oziroma popolnih podatkov ne javi oziroma ne sporočijo zahtevanih podatkov, do prejema nagrade ni upravičen. V tem primeru je organizator upravičen ponoviti žrebanje in izbrati drugega nagrajenca.

  1. Prevzem nagrade

Nagrajenec bo nagrado lahko prevzel od 23. 7. 2019 oziroma v roku štirinajst dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene: obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook profilu NLB Vita in/ali Facebook profilu »Mami na off« in davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih, kadar je to potrebno. Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež organizatorja ali jo posreduje na elektronski naslov info@nlbvita.si. Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana. Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

  1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za: - (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci, - (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, - vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.


Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.). Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. Nagradna igra ni organizirana v povezavi z Facebookom in ga odrešuje vse odgovornosti.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Facebook profilu NLB Vita in/ali Facebook ali Instagram profilu »Mami na off«. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj