Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kam potuješ v letu 2019?«

26. 03. 2019

 1. marec 2019

Začetek nagradne igre: 27. 3. 2019 od 9:00

Zaključek nagradne igre: 3. 4. 2019 do 12:00

Izvoz baze sodelujočih: 3. 4. 2019

Žreb, obveščanje & objava nagrajencev (Klepetalni robot d.o.o. preko Messenger klepetalnega robota): 3. 4. 2019

Tip novice: Nagradne igre

 1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Kam potuješ v letu 2019?« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je Klepetalni robot d.o.o., Jurčkova cesta 6B, 1000 Ljubljana.

Namen nagradne igre je:

- promocija življenjske zavarovalnice NLB Vita in njegovih produktov oziroma storitev,

- povečanje obiska na Messenger klepetalnem robotu NLB Vita.

Nagradna igra poteka od vključno 27. 3. 2019 od 15:00 ure do vključno 3. 4. 2019 do 12:00 ure na Facebook profilu organizatorja.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kam potuješ v letu 2019?«.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo Facebook stran NLB Vita FB, kjer sledijo navodilom administratorja v objavi, ki vabi k sodelovanju v nagradni igri s klikom na povezavo. Povezava vodi do klepeta s klepetalnim robotom v aplikaciji Messenger, kjer odgovorijo na zastavljeno nagradno vprašanje. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom komentirajo objavo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 3. 4. 2019 naključno izžrebal enega (1) nagrajenca. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

Ime nagrajenca bo objavljeno najkasneje do vključno 3. 4. 2019 v komentarju objave z nagradno igro, nagrajenec pa bo obveščen tudi prek zasebnega sporočila na kanalu Messenger.

 1. Nagrade

Izžrebanec prejme 14 dnevno zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina. Nagrajenec ni upravičen zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost nagrade ne presega 42 eurov na osebo.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 3. 4. 2019 do 16:00 ure obvestil nagrajenca prek zasebnega sporočila v kanalu Messenger, s čimer se nagrajenec izrecno strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in ne sporoči zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 3. 4. 2019 oziroma v roku štirinajst dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook profilu in
 • davčne obdelave podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež organizatorja ali jo posreduje na elektronski naslov info@nlbvita.si.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Messenger klepetalni robot NLB Vita,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Messenger klepetalni robot NLB Vita. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj