Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kreativna otroška igra«

09. 10. 2020

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 13. 10. 2020 do 22. 10. 2020: »Kreativna otroška igra«. Sodelujete lahko prek objave na zidu naše Facebook strani.

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Kreativna otroška igra« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je KLEPETALNI ROBOT, informacijske tehnologije, d.o.o., Ulica Pavle Jeromnove 5A, 1000 Ljubljana.

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja.

Nagradna igra poteka od vključno 13. 10. 2020 do 22. 10. 2020, na spletni strani Facebook/Messenger https://m.me/VitaZivljenjska?ref=Start-kviz-2020-10; (v nadaljevanju Facebook stran). Nagradna igra ni na noben način povezana z omrežjem Facebook. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@zav-vita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

Posameznik v nagradnem kvizu lahko sodeluje večkrat, vendar se za sodelovanje v nagradnem kvizu (v primeru, da ga izpolni večkrat) šteje le eden (1) pravilen vnos.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo navedeni v zavihku Notes na Facebook strani organizatorja in dostopni tudi na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kreativna otroška igra«, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da pravilno rešijo kviz na Facebook/Messenger strani organizatorja v času trajanja nagradne igre. Kasnejši odgovori ne bodo upoštevani.

Zavarovalnica Vita bo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno rešili kviz, naključno elektronsko izžrebala 20 nagrajencev. Vsak nagrajenec prejme paket promocijskih daril zavarovalnice Vita za otroke. Paket vključuje otroško kolebnico, krede za risanje, zmaja s pobarvanko in otroški enkratni tatu. Žrebanje bo potekalo dne 23. 10. 2020 v poslovnih prostorih družbe KLEPETALNI ROBOT, informacijske tehnologije, d.o.o., Ulica Pavle Jeromnove 5A, 1000 Ljubljana.

4. Nagrade

Vsak izmed dvajsetih izžrebancev dobi otroško kolebnico, krede za risanje, zmaja s pobarvanko in otroški enkratni tatu. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 23. 10. 2020 do 20. ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot imajo uporabniki navedeno na svojem Facebook profilu) in nagrajence obvestil prek elektronskega naslova, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi nagrajenci imajo do vključno 26. 10. 2020 do 12:00 čas, da organizatorju na e-naslov info@zav-vita.si sporočijo: ime in priimek, stalni/začasni naslov, kamor se lahko pošlje nagrado in kontaktno telefonsko številko.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.
V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in sporočijo zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade

Nagrade bodo nagrajencem poslane s poštno pošiljko najkasneje do 27. 10. 2020.

Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani in

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA). Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v EU je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU, medtem ko prenos podatkov v ZDA temelji na standardnih pogodbenih klavzulah. Vaši podatki se hranijo izključno v EU in ZDA, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj