Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Modrosti iz prihodnosti«

11. 03. 2024

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Modrosti iz prihodnosti«, ki bo trajala od 11. 3. 2024 do 7. 4. 2024. Sodelujete lahko tako, da ustvarite svojo AI generirano fotografijo z modrostjo iz prihodnosti na spletni strani modrosti.zav-vita.si.

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje nagradni igri »Modrosti iz prihodnosti« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalca nagradne igre v imenu organizatorja sta SHIFT, agencija za kreativne komunikacije d. o. o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična št. 5783372000 in SPECTO informacijske tehnologije d. o. o., Dunajska cesta 49, Ljubljana, 1000 Ljubljana, matična št. 6699260000.

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja ter zbiranje kontaktov uporabnikov za trženjske namene.

Nagradna igra se organizira pod nazivom »Modrosti iz prihodnosti« in poteka od vključno 11. 3. 2024 do 7. 4. 2024 na spletni strani organizatorja modrosti.zav-vita.si.

Vsi zbrani podatki, informacije in fotografije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@zav-vita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri.

Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani organizatorja prek povezave Pogoji in pravila nagradne igre »Modrosti iz prihodnosti«.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z uporabo AI generatorja, ki ga je za organizatorja razvil izvajalec SPECTO informacijske tehnologije d. o. o., in sicer tako, da izpolnijo obrazec na spletni strani organizatorja modrosti.zav-vita.si kamor vnesejo svoje ime, priimek in elektronski naslov ter naložijo svojo fotografijo. S pomočjo AI generatorja bo tako vsak udeleženec ustvaril novo fotografijo sebe z modrostjo iz prihodnosti.

Udeleženec nagradne igre lahko uporablja izključno fotografijo sebe.

Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da v primeru neprimerne vsebine na fotografiji, oddano fotografijo in sodelujočega izključi iz nagradnega žreba nagradne igre.

4. Potek nagradne igre in nagrade

Organizator bo med udeleženci izvedel nagradno igro. Med vsemi sodelujočimi bo izžrebal 3 nagrajence, ki bodo prejeli:

- 1x 250,00 EUR (neto) ter možnost možnost brezplačnega finančnega posveta s strokovnjaki NLB ali organizatorja, ter

- 2x 100,00 EUR (neto) ter možnost brezplačnega finančnega posveta s strokovnjaki NLB ali organizatorja.

Nagrajenci teh nagrad bodo izžrebani z naključnim računalniškim žrebom, ki bo izveden med 9. in 11. 4. 2024. Izvajalec SHIFT, agencija za kreativne komunikacije d. o. o.,  bo najprej žrebal glavnega nagrajenca, ki prejme 250,00 (neto) ter možnost brezplačnega finančnega posveta s strokovnjaki NLB ali organizatorja, nato pa še dva (2) nagrajenca, ki prejmeta vsak 100,00 (neto) ter možnost brezplačnega finančnega posveta s strokovnjaki NLB ali organizatorja.

Iz žreba bodo izvzeti vsi sodelujoči, ki jih je organizator zaradi neprimerne vsebine fotografije izločil iz nagradnega žreba.

5. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 12. 4. 2024 na spletni strani zav-vita.si in Instagram profilu @vitazivljenjska objavil ime in priimek nagrajencev, s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo, ter jih bo o izboru obvestil tudi po e-pošti. Vsi nagrajenci imajo do vključno 19. 4. 2024 do 18.00 čas, da v odgovoru na e-pošto sporočijo svoj naslov, davčno številko, TRR ter morebitne druge podatke, ki jih zahteva organizator nagradne igre in so potrebni za predajo nagrade.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do navedenega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade
Organizator bo denarno nagrado posameznemu nagrajencu izplačal najkasneje do 30. 4. 2024 na njegov transakcijski račun ter mu sporočil razpoložljive termine brezplačnega finančnega posveta s strokovnjaki organizatorja preko telefona, video klica ali v najbližji NLB Poslovalnici. Nagrajenec si bo lahko izbral termin, ki mu najbolj ustreza.

Število dejansko podeljenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Davčne obveznosti

V primeru, da je nagrada v nagradni igri višja kot 42 EUR je obdavčena skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot drug dohodek.

8. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oz. izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani zav-vita.si,

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih nagradne igre.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki ter slike sodelujočih v nagradni igri hranijo še največ 9 mesecev po zaključku nagradne igre, to je najkasneje dne 31. 12. 2024. Za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje, organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski Uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih je Komisija EU smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

9. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko organizator odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

10. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj