Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Modrosti iz prihodnosti ADD YOURS«

11. 03. 2024

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 11. 3. 2024 do 31. 3. 2024 »Modrosti iz prihodnosti ADD YOURS«. Sodelujete lahko z ADD YOURS stickerjem iz Instagram profila @vitazivljenjska.

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Modrosti iz prihodnosti ADD YOURS« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je SHIFT, agencija za kreativne komunikacije d.o.o., Tomšičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, matična št. 5783372000.

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja.
Nagradna igra se organizira pod nazivom »Modrosti iz prihodnosti ADD YOURS« in poteka od vključno od 11. 3. 2024 do 31. 3. 2024  na Instagram profilu Vita Življenjska (https://www.instagram.com/vitazivljenjska/).

Nagradna igra ni na noben način povezana z omrežjem Instagram oz. podjetjem Meta. Meta ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre. Je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@zav-vita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri.

Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Modrosti iz prihodnosti ADD YOURS«, ki bo dostopna v opisu Instagram profila Vita Življenjska, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Instagram.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da:

- uporabijo Vitin ADD YOURS sticker in v svoj Instagram story delijo svojo futuristično fotografijo, ustvarjeno z AI tehnologijo na modrosti.zav-vita.si,

- sledijo Vitinemu Instagram profilu ter

- dodajo oznako @vitazivljenjska.

Organizator bo označene fotografije delil na svojem Instagram story ter med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre na Instagramu izpolnili nagradne pogoje, naključno izžrebal tri (3) nagrajence.

Nagrajenec prejme Bluetooth aurora projektor in zvočnik v vrednosti 29,99 € z DDV.

Žrebanje bo potekalo dne 1. 4. 2024 v poslovnih prostorih zavarovalnice Vita z naključnim računalniškim žrebanjem. Uporabnik lahko sodeluje v nagradni igri večkrat, a je v nagradni izbor uvrščen le enkrat. 

Udeleženec izrecno izjavlja, da je avtor fotografije, ki jo objavi v nagradni igri na Instagram storyju z Vitinim ADD YOURS stickerjem, ter da z objavo in uporabo le-teh ne krši nobenih pravic tretjih oseb.  

Če bi tretja oseba zoper organizatorja zaradi uporabe zgornjih materialov uveljavljala kršitev katerihkoli pravic, se udeleženec zavezuje organizatorju povrniti vso škodo in stroške, ki bi mu zaradi zahtevkov tretjih oseb nastali. 

4. Nagrade

3 x Bluetooth aurora projektor in zvočnik v vrednosti 29,99 € z DDV.

5. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 2. 4. 2024 do 18.00 ure v story na svojem Instagram profilu objavil ime, priimek in sliko nagrajenca v Instagram story (kot imajo uporabniki navedeno na svojem Instagram profilu), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo.

Vsi nagrajenci imajo do vključno 9. 4. 2024 do 18.00 čas, da v zasebno sporočilo na Instagramu sporočijo ime, priimek ter naslov za pošiljanje nagrade.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in sporočijo zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade
Nagrade bodo nagrajencem odposlane najkasneje do 10. 4. 2024.

Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Davčne obveznosti

V primeru, da je vrednost nagrade v nagradni igri višja kot 42 EUR je obdavčena skladno z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot drug dohodek.


8. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oz. izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Instagram profilu in

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki udeležencev hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski Uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih je Komisija EU smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oz. izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

9. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook ali Instagram strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

10. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojem Instagram profilu. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj