Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Moj otrok« – Webinar Moj otrok, februar 2021

03. 02. 2021

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 3. 2. 2021 od 17:00

Zaključek nagradne igre: 3. 2. 2021 do 20:00

Žreb nagrajencev (Zavarovalnica Vita) in objava nagrajencev (spletna stran Zavarovalnice Vita): 15. 2. 2021

Tip novice: Nagradne igre

 1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »Moj otrok« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI 70292825 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je:

 • promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev,
 • pridobivanje soglasij za nadaljnje neposredno trženje.

Nagradna igra poteka od vključno 3. 2. 2021 od 17:00 ure do vključno 3. 2. 2021 do 20:00 ure v okviru webinarja Moj otrok, ki ga organizirajo Finance.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Moj otrok«.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da sodelujejo na webinarju Financ – Moj otrok, ki bo potekal 3. 2. 2021 od 17.00 do 20.00 ure in bodo odgovorili na nagradno vprašanje – Koliko stane celoletno nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior – paket Aktivni za otroke do 14 let in oddali svoje podatke – elektronski naslov prek elektronskega sporočila.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 10. 2. 2021 naključno izžrebal 1 nagrajenca. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenec bo najkasneje do vključno 15. 2. 2021 objavljeni na spletni strani organizatorja z imenom in priimkom.

 1. Nagrade

Izžrebanci prejme nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda Junior – paket aktivni. Nagrajenec ni upravičen zahtevati gotovinske protivrednosti osvojene nagrade.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 eurov.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 15. 2. 2021 do 15:00 ure na svoji spletni strani objavil ime in priimek nagrajenca (kot so bili navedeni v nagradni igri), s čimer se nagrajenec izrecno strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrada ne bo podeljena.

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencu izdal najkasneje do 22. 2. 2021 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko izročenih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajenca oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanem nagrajencu.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani zavarovalnice in
 • davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v življenjski zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temeljijo na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih je Sodišče EU smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, posredovanjem pošte itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj