Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »MOJA NAJLJUBŠA SMUČARSKA EKIPA«

15. 11. 2018

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 15.11.2018 od 14:00

Zaključek nagradne igre: 22.11.2018 do 00:00

Izvoz baze sodelujočih: 23.11.2018

Žreb nagrajencev (NLB Vita) in obveščanje & objava nagrajencev (NLB Vita – mail & RS na IG): 23.11.2018

Tip novice: Nagradne igre

 1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Nagradna igra – Moja najljubša smučarska ekipa« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, davčna številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je:

 • - promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev,
 • - povečanje obiska na Instagramu in spletni strani organizatorja ter
 • - pridobivanje soglasij za nadaljnjo neposredno trženje.

Nagradna igra poteka od vključno 15.11.2018 od 14:00 ure do vključno 22.11.2018 do 00:00 ure na Instagram profilu organizatorja (https://www.instagram.com/nlbvita/; v nadaljevanju Instagram profil).

Nagradna igra ni na noben način povezana z Instagramom. Instagram ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@nlbvita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Nagradna igra – Moja najljubša smučarska ekipa, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Instagram.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Instagram profila NLB Vita ter odgovor oddajo pod objavo. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom zapišejo pravilen odgovor pod objavo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 23.11.2018 naključno izžrebal enega (1) nagrajenca in njegove 3 Instagram prijatelje. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenci bodo najkasneje do vključno 23.11.2018 objavljeni na Instagram Story organizatorja z imenom in priimkom, hkrati pa bodo dodatno obveščeni prek e-naslova ali privatnega sporočila preko IG.

 1. Nagrade

Izžrebanci prejmejo komplet 4ih smučarskih kart za priljubljeno slovensko smučišče Rogla. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 eurov.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 23.11.2018 do 15:00 ure na svojem Instagram profilu objavil imena in priimke nagrajencev (kot so bili navedeni v nagradni igri), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 3.12.2018 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • - obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Instagram profilu in
 • - davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@nlbvita.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@nlbvita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v življenjski zavarovalnici NLB Vita so na voljo na spletni strani http://www.nlbvita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA). Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v EU je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU, medtem ko prenos podatkov v ZDA temelji na orodju za zaščito zasebnosti (t.im. »Privacy Shield«), ki sta ga skupaj oblikovali Ministrstvo za trgovino ZDA ter Evropska komisija in ki služi kot podporni mehanizem za izpolnjevanje zahtev za varstvo podatkov pri prenosu osebnih podatkov iz Evropske unije v ZDA oziroma čezatlantskemu poslovanju. Vaši podatki se hranijo izključno v EU in ZDA, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU.

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Instagram profila organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svojem Instagram profilu. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj