Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Nagradna križanka – Magazin življenja, april 2022

05. 04. 2022

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 23. 4. 2022 od 00.00

Zaključek nagradne igre: 31. 5. 2022 do 00.00

Žreb nagrajencev (zavarovalnica Vita) in objava nagrajencev (spletna stran zavarovalnice Vita): 10. 6. 2022

Pošiljanje nagrad: 15. 6. 2022

Tip novice: Nagradne igre

 1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri Nagradna križanka (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je Vita, življenjska zavarovalnica, d. d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI 70292825 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je:

 • promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev,
 • pridobivanje soglasij za nadaljnje neposredno trženje.

Nagradna igra poteka od vključno 23. 4. 2022 od 00.00 do vključno 31. 5. 2022 do 00.00 ter je objavljena v Magazinu življenja zavarovalnice Vita.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita, na povezavi Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Nagradna križanka.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da pošljejo pravilno rešitev nagradne križanke v kuverti na naslov Zavarovalnica Vita, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, s pripisom: Nagradna križanka. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom pošljejo pravilno rešeno križanko z geslom NLB Vita Odgovorna.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najpozneje 10. 6. 2022 naključno izžrebal 5 nagrajencev. Žrebanje bo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo, eno leto po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenci bodo do vključno 15. 6. 2022 objavljeni na spletni strani organizatorja z imenom in priimkom.

 1. Nagrade

Izžrebanci prejmejo praktično darilo zavarovalnice Vita – rokovnik, kocko, kemični svinčnik. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad.

 1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 evrov.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najpozneje 10. 6. 2022 do 15. ure na svoji spletni strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot so bili navedeni v nagradni igri), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade in nagrade ne podeli. Če se nagrajenci do navedenega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti do 15. 6. 2022 oziroma v osmih dneh od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani zavarovalnice in
 • davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Če je udeleženec podal izrecno soglasje, organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja. Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženec nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov in pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem, kako poteka obdelovanje podatkov v življenjski zavarovalnici Vita, so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če bi bilo to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika SalesForce, ki temeljijo na tehnologiji računalništva v oblaku. To pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del pa v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) na področju informacijske varnosti in skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov prav temu ponudniku storitev.

Osebni podatki se v podatkovne centre v Evropski uniji (EU) prenašajo po načelu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t. i. Binding Corporate Rules) družbe SalesForce (dostopne na povezavi https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki jih je v posebnem postopku potrdil francoski nadzorni organ in veljajo v celotni EU, ter standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih Evropska komisija šteje kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (zunaj EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na v prejšnjem odstavku navedenih zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- vsakršne posledice, ki bi jih udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki nastanejo pri udeležencih zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta, posredovanjem pošte itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora v primernih medijih obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj