Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »PODARJAMO 14 dnevno zavarovanje NLB Vita Tujina«

21. 06. 2019

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 21. 6. 2019 od 15:00

Zaključek nagradne igre: 30. 6. 2019 do 00:00

Izvoz baze sodelujočih: 2. 7. 2019

Žreb nagrajencev (D'Agencija) in obveščanje & objava nagrajencev (D'Agencija mail & RS na IG): 2.7. 2019

Tip novice: Nagradne igre

Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Podarjamo 14 dnevno zavarovanje NLB Vita Tujina« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je D'Agencija, Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana, identifikacijska številka za DDV: SI 11667559 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je:

 • - promocija poslovnega partnerja NLB Vita in njegovih produktov oziroma storitev,
 • - povečanje obiska na Instagram profilu NLB Vita

Nagradna igra poteka od vključno 21. 6. 2019 od 15:00 ure do vključno 30. 6. 2019 do 00:00 ure na Instagram profilu organizatorja (https://www.instagram.com/nlbvita/; v nadaljevanju Instagram profil).

Nagradna igra ni na noben način povezana z Instagramom. Instagram ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne igre ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@dagency.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

 1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Podarjamo 14 dnevno zavarovanje NLB Vita Tujina« pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Instagram.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Instagram profila NLB Vita, mu sledijo ter s komentarjem pod objavo sodelujejo v nagradni igri. V nagradni igri so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom komentirajo objavo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 2. 7. 2019 naključno izžrebal eden (1) nagrajenec. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenec bo najkasneje do vključno 2. 7. 2019 objavljen na Instagram Story profila NLB Vita z imenom in priimkom, hkrati pa bodo dodatno obveščeni prek privatnega sporočila preko Instagrama.

 1. Nagrade

Izžrebanec prejme potovalni nahrbnik. Nagrajenec niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Davki in akontacija dohodnine. Vrednost nagrade ne presega 42 eurov na osebo.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 2. 7. 2019 do 18:00 ure na Instagram profilu NLB Vita objavil ime in priimek nagrajenca (kot so bili navedeni v nagradni igri), s čimer se nagrajenc izrecno strinja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

 1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 16. 7. 2019 oziroma v roku štirinajst dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

 1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

 • - obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Instagram profilu in
 • - davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež organizatorja ali jo posreduje na elektronski naslov info@dagency.si .

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Instagram profila NLB Vita,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

 1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na Instagram profilu NLB Vita. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj