Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Vitaj.si«

25. 10. 2017

Tip novice: Nagradne igre

1. Splošni pogoji

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni igri »Odvitaj z nami!« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Nagradna igra poteka:

Namen nagradne igre je promocija organizatorja in spletne strani za mlade ter povečanje obiska le-te.

Nagradna igra ni na noben način povezana s Facebookom in/ali Typeformom. Facebook in/ali Typeform ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre ter sta izvzeta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki pridobljeni v okviru nagradne igre bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@nlbvita.si.

Izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več ter so izpolnile elektronski obrazec za sodelovanje v nagradni igri in odgovorile na vprašanje »Ali na spletni strani vitaj.si lahko zavarovanje sklenem online?« oziroma so odgovor na to vprašanje podale preko strani za mlade (v nadaljevanju: udeleženec). V nagradni igri lahko posameznik sodeluje samo enkrat. V primeru, da nagradno igro izpolni večkrat, se šteje njegov prvi podan odgovor.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih ter druge osebe, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani na spletni strani organizatorja https://www.nlbvita.si/sporocila-za-javnost/2017-10-25-pravila-in-pogoji-sodelovanja-v-nagradni-igri-vitaj-si.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da na spletni strani za mlade odgovorijo na vprašanje »Ali na spletni strani vitaj.si lahko zavarovanje sklenem online?« V nagradno žrebanje so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom pravilno izpolnijo elektronski obrazec ter podajo odgovor na zastavljeno vprašanje in zahtevane podatke posredujejo.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja nagradne igre in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, dne 04. 12. 2017 naključno izžrebal deset (10) nagrajencev. Žrebanje ne bo javno, izvedla pa ga bo 3-članska komisija izvajalca nagradne igre, ki bo o žrebanju vodila zapisnik.

Žrebanje se opravi elektronsko, in sicer tako, da se elektronski naslovi vseh sodelujočih, ki izpolnjujejo pogoje sodelovanja v žrebu igre, vnesejo v elektronsko zbirko podatkov, izmed katerih se izžrebajo izžrebanci. Žrebanje je računalniško evidentirano, oz. se o njem vodi zapisnik.

Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

Nagrajenci bodo najkasneje do vključno 06. 12. 2017 objavljeni na spletni strani organizatorja z imenom in priimkom, kot ga bo izžrebani udeleženec navedel v nagradni igri in bodo dodatno obveščeni prek e-naslova, ki ga bodo navedli v nagradni igri.

4. Nagrade

Vsak izmed desetih izžrebancev dobi spodnje perilo blagovne znamke Freegun za moške in ženske. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojene nagrade. Osvojene nagrade ni mogoče prenesti na drugo osebo.

5. Davki in akontacija dohodnine

Organizator bo za nagrajence, za nagrade, katerih vrednost presega 42 evrov, od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme nagrajenca oz. njegovega starša ali zakonitega zastopnika v kolikor je nagrajenec mlajši od 18 let. Nagrajenci, katerih nagrade presegajo vrednost 42 evrov, so dolžni pred prevzemom nagrade organizatorju predložiti svojo davčno številko in druge podatke, potrebne za akontacijo dohodnine. Če nagrajenec podatkov ne želi posredovati, ni upravičen do nagrade.

6. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje do vključno 06. 12. 2017 do 24.00 ure na svoji spletni objavil imena in priimke nagrajencev (kot so bili navedeni v nagradni igri), pri čemer se nagrajenci z načinom objave izrecno strinjajo. Nagrajenci bodo istočasno obveščeni prek e-naslova, ki ga bodo navedli v nagradni igri. Vsi nagrajeni udeleženci imajo do vključno 11. 12. 2017 čas, da organizatorju na e-naslov info@nlbvita.si sporočijo: stalni/začasni naslov, kamor lahko organizator pošlje nagrado, davčno številko ter kontaktno telefonsko številko.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (ime, priimek, naslov bivanja, davčna številka) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

7. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 15. 12. 2017 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

8. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica soglasja udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter za namene obveščanja o poteku oziroma izvedbi nagradne igre oziroma objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni in Facebook strani organizatorja.

Udeleženec v nagradni igri lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo poslano na sedež ali elektronski naslov organizatorja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1.

9. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne) delovanje spletne strani organizatorja in spletne strani za mlade,

- (ne) resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne) delovanje aplikacije ali spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj oziroma napak, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije ali spletne storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri ali ki so posledica uporabe oziroma koriščenja nagrade.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (prihod na prizorišče prireditve, z uporabo dostopa do svetovnega spleta, itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

10. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji spletni strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

V Ljubljani, 02. 11. 2017

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana

Nazaj