Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Z NLB Vito v živalski vrt«

13. 08. 2019

Ključni datumi in zadolžitve:

Začetek nagradne igre: 20. 8. 2019 od 11:00

Zaključek nagradne igre: 25. 8. 2019 do 00:00

Izvoz baze sodelujočih: 26. 8. 2019

Žreb nagrajencev (NLB Vita) in obveščanje & objava nagrajencev (NLB Vita – mail): 26. 8. 2019

Tip novice: Nagradne igre

  1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Nagradna igra – Z NLB Vito v živalski vrt« (v nadaljevanju: nagradna igra), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, davčna številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je:

- promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev,

- povečanje obiska na spletni strani organizatorja.

Nagradna igra poteka od vključno 20. 8. 2019 od 11:00 ure do vključno 25. 8. 2019 do 00:00 ure na spletni strani organizatorja (https://www.nlbvita.si; v nadaljevanju spletna stran).

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

  1. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Nagradna igra – Z NLB Vito v živalski vrt.

  1. Način sodelovanja in potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri lahko sodelujejo tako, da odprejo elektronko pošto, ki jo prejmejo od NLB Vite in nato sledijo navodilom administratorja . Ta jih vabi k sodelovanju v nagradni igri s klikom na povezavo, ki vodi do spletne strani, kjer udeleženci odgovorijo na zastavljeno nagradno vprašanje.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni igri, najkasneje dne 26. 8. 2019 naključno izžrebal tri (3) nagrajence. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju. Vsak sodelujoči je lahko izžreban samo enkrat.

Nagrajenci bodo najkasneje do vključno 27. 8. 2019 obveščeni prek e-naslova.

  1. Nagrade

Vsak izmed treh izžrebancev dobi dve odrasli in dve otroški vstopnici za Živalski vrt Ljubljana. Otroška vstopnica velja za predšolske in šoloobvezne otroke. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad oziroma vstopnic ni mogoče prenesti na drugo osebo.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 eurov.

  1. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo najkasneje 27. 8. 2019 do 16:00 ure nagrajence obvestil preko elektronske pošte.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

  1. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrado nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 29. 8. 2019 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

  1. Varstvo osebnih podatkov

Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- izvedbo nagradne igre ter kontaktiranje izbranih udeležencev nagradne igre, in

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@nlbvita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v življenjski zavarovalnici NLB Vita so na voljo na spletni strani http://www.nlbvita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

  1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

  1. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal preko elektronske pošte. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.

Nazaj