Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni križanki »Miklavžev večer«

02. 12. 2016

Tip novice: Nagradne igre

Pravila in pogoji

Ključni datumi in zadolžitve:

  1. 12. 2016 od 12:00 Objava križanke, začetek nagradnege križanke

6.12. 2016 do 24:00 Zaključek križanke (križanka ne bo več dostopna)

  1. 12. 2016 Izvoz baze sodelujočih (D'Agency), žreb nagrajencev (NLB Vita)
  2. 12. 2016 Obveščanje & objava nagrajencev (NLB Vita – mail & RS na FB)

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni križanki »Nagradna igra Miklavžev večer«

1. Splošne določbe

Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni križanki »Nagradna igra Miklavžev večer« (v nadaljevanju: nagradna križanka), katere organizator je NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, matična številka: 1834665 (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne križanke je promocija organizatorja in njegovih produktov oziroma storitev ter povečanje obiska na Facebook strani organizatorja.

Nagradna križanka poteka od vključno 2. 12. 2016 od 12:00 ure do vključno 6. 12. 2016 do 24:00 ure na Facebook strani organizatorja (https://www.facebook.com/nlbvita; v nadaljevanju Facebook stran).

Nagradna križanka ni na noben način povezana s Facebookom. Facebook ne izvaja, ne prireja in ni pokrovitelj te nagradne križanke ter je izvzet iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne križanke. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno križanko lahko posredujete organizatorju na e-naslov: info@nlbvita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

2. Pravila in pogoji sodelovanja

V nagradni križanki lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni križanki ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne križanke ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner v partnerski zvezi, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradnegae križanke.

S sodelovanjem v nagradni križanki udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni križanki in se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni križanki. Ta pravila in pogoji nagradne križanke bodo dostopni na spletni strani NLB Vite, preko povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni križanki Miklavžev večer, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook.

3. Način sodelovanja in potek nagradne križanke

Udeleženci v nagradni križanki lahko sodelujejo tako, da odprejo stran Facebook profila NLB Vita, ki se nahaja na Facebook strani, ter pod sliko križanke v komentarju oddajo rešitev, ki jo sestavljajo 4 skrite besede. V nagradnem žrebanju so vključeni vsi udeleženci, ki v skladu s prejšnjim stavkom najdejo vse štiri skrite besede in organizatorju posredujejo svoje odgovore v obliki komentarja pod objavljeno fotografijo s križanko.

Organizator bo izmed vseh, ki bodo v času trajanja in v skladu s prejšnjim odstavkom sodelovali v nagradni križanki, dne 7. 12. 2016 naključno izžrebal tri (3) nagrajence. Žrebanje bo potekalo v poslovnih prostorih organizatorja na naslovu Trg republike 3, 1000 Ljubljana. Žrebanje izvaja tričlanska komisija, ki o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu organizatorja, če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

Nagrajenci bodo najkasneje do vključno 12. 12. 2016 v komentarju pod pod objavljeno fotografijo s križanko objavljeni na Facebook strani organizatorja z imenom in priimkom, s katerima so registrirani na Facebooku in bodo dodatno obveščeni prek e-naslova, ki ga bodo navedli v zasebnem sporočilu na Facebooku.

4. Nagrade

Vsak izmed treh izžrebancev dobi tri (3) univerzalne celodnevne vstopnice za Ljubljanski živalski vrt. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo.

  1. Davki in akontacija dohodnine

Vrednost posameznih nagrad ne presega 42 eurov.

6. Objava in obveščanje nagrajencev

Organizator nagradne križanke bo najkasneje 7. 12. 2016 do 20.00 ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot so bili navedeni v nagradni križanki), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Nagrajenci bodo istočasno obveščeni prek e-naslova, ki ga bodo navedli v zasebnem sporočilu na Facebooku. Vsi nagrajeni udeleženci imajo do vključno 10. 12. 2016 čas, da organizatorju v zasebnem sporočilu sporočijo: e-naslov, stalni/začasni naslov, kamor lahko organizator pošlje nagrado, davčno številko ter kontaktno telefonsko številko.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli. V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in ne sporočijo zahtevanih podatkov, nagrade ne bodo podeljene.

7. Prevzem nagrade

Organizator bo nagrada nagrajencem posredoval po pošti najkasneje do 14. 12. 2016 oziroma v roku osmih dni od prejema popolnih podatkov s strani nagrajenca. Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo podelitev nagrade izžrebanim nagrajencem.

8. Varstvo osebnih podatkov

Udeleženci v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu osebnih podatkov dovoljujejo da, do preklica soglasja udeleženca vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov udeležencev za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi ter za namene obveščanja o poteku ozirom izvedbi nagradne igre oziroma morebitne objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani.

Udeleženec v nagradni igri lahko soglasje za neposredno trženje kadarkoli prekliče s pisno zahtevo, poslano na sedež ali elektronski naslov organizatorja.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z ZVOP-1.

9. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni križanki (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradnem kvizu.

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno križanko. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev.

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila.

10. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni križanki, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno križanko.

V Ljubljani, 2. 12. 2016.

NLB Vita, življenjska zavarovalnica d.d. Ljubljana

Nazaj