Trajnostna razkritja

31. 12. 2022

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo EU 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: uredba SFDR). Namen uredbe SFDR je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. kot del Zavarovalne skupine Sava in v skladu z usmeritvami skupine podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Več informacij in dokumentov povezanih s trajnostnem razvojem v Zavarovalni skupini Sava je na voljo na povezavi.

Tip novice: Trajnost

Trajnostna naložbena politika Zavarovalne skupine Sava (v nadaljevanju: Politika) je krovni dokument, ki ureja pristop skupine k upravljanju trajnostnih tveganj in njihovo vključevanje v procese vlaganja sredstev. Prav tako zagotavlja skladnost skupine z veljavnimi zakoni in predpisi s področja naložb, kakršni so uredba SFDR ter drugi predpisi EU (npr. delegirana uredba EU 2021/1256) in nacionalni predpisi.

V nadaljevanju predstavljamo ključne dopolnitve Politike, ki veljajo od 31. 12. 2022. Nanašajo se na poglavji Standardi in načela (poglavje 4 Politike) ter Upravljanje trajnostnih tveganj (poglavje 7 Politike, izključene panoge). Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica) je kot del Zavarovalne skupine Sava zavezana, da pri svojih odločitvah upošteva usmeritve in zaveze, opredeljene v Politiki. 

1. Standardi in načela (poglavje 4 Politike)

Sava Re, d.d., je v letu 2021 pristopila k članstvu globalnega dogovora ZN (United Nations Global Compact). Dogovor temelji na načelih, ki upoštevajo odgovorne poslovne prakse s področja človekovih pravic, delovne sile, okolja in korupcije. Dopolnitev Politike se nanaša na vključitev teh načel v naložbeni proces. Zavarovalnica bo s podatki, vezanimi na razkritja SFDR (glavni škodljivi vplivi), v okviru naložbenega procesa preverjala morebitne kršitve in skladnost z načeli ZN ter se tako zavzemala za vključitev slednjih v ta proces. Ko bodo na voljo podrobnejši podatki o kršitvah in skladnosti naložb z načeli globalnega dogovora ZN, bo določila tudi merila za izločanje tovrstnih naložb iz portfelja.

2. Upravljanje trajnostnih tveganj (poglavje 7 Politike)

Dopolnitev Politike je bila izvedena zaradi jasnejše opredelitve vrste naložb, pri katerih se pri vlaganju in spremljanju upoštevajo usmeritve Politike. Gre za naložbe v poslovne obveznice, vzajemne sklade, infrastrukturne in nepremičninske sklade ter delnice. Izključene so naložbe, katerih izdajateljica je država, prav tako depoziti, posojila in naložbene nepremičnine

Usklajenost se spremlja z opredelitvijo izključitvenega seznama, ki predstavlja izpostavljenosti do izdajateljev, katerih znatni del prihodkov izvira iz dejavnosti, ki niso v skladu z opredeljeno Politiko (t. i. izključitveni seznam panog iz priloge 2 Politike). Na seznamu izključenih panog, v katere Zavarovalnica ne vlaga, je povišan prag za znatni del prihodkov pri panogi alkohol s 5 na 10 %. S tem se naslavljajo le tiste družbe, ki se primarno ukvarjajo s proizvodnjo in prodajo alkohola. Zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov je skupina s seznama izključenih panog odstranila proizvodnjo protipehotnih min, kasetnega streliva ter kemičnega, biološkega in jedrskega orožja. Panoga spornih proizvajalcev orožja ostaja na seznamu izključenih panog. Iz izključitvene liste je odstranjena tudi jedrska energija. Na ta seznam pa se ne uvrstijo naložbe, opredeljene kot ESG.

Ker se obravnava že obstoječega izdajatelja v naložbenem portfelju z vidika trajnosti iz različnih razlogov lahko spremeni in tako vodi do kršitve Politike, je Zavarovalnica sprejela dodatno merilo, ki družbe usmerja k usklajevanju portfeljev s Politiko, in sicer tako, da je nova neusklajenost portfelja posamezne družbe dopustna, če ni večja od treh odstotkov vrednosti portfelja*. Hkrati se izpostavljenost do tovrstnih izdajateljev dodatno ne povečuje.

* V tem odstotku se upošteva zgolj obstoječe naložbe, ki so postale neskladne od vključno 31.12.2022 dalje

Nazaj