Trajnostna razkritja

30. 06. 2023

Evropski parlament in Evropska komisija sta v okviru Akcijskega načrta Evropske komisije za financiranje trajnostne rasti decembra 2019 sprejela Uredbo EU 2019/2088 o razkritjih, povezanih s trajnostjo, v sektorju finančnih storitev (v nadaljevanju: uredba SFDR). Namen uredbe SFDR je povečati preglednost glede trajnostnih značilnosti in vlaganj za končne potrošnike. Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. kot del Zavarovalne skupine Sava in v skladu z usmeritvami skupine podpira to pobudo EU in si bo še naprej prizadevala prispevati k trajnostnemu razvoju. Več informacij in dokumentov, povezanih s trajnostnem razvojem v Zavarovalni skupini Sava, je na voljo na povezavi.

Tip novice: Trajnost

Brez upoštevanja škodljivih vplivov naložbenih odločitev na dejavnike trajnosti

Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. (v nadaljevanju: Zavarovalnica) je kot del Zavarovalne skupine Sava zavezana, da pri upravljanju naložbenega portfelja upošteva usmeritve in zaveze, opredeljene v Trajnostni naložbeni politiki Zavarovalne skupine Sava (v nadaljevanju: Politika), ki postavlja trajnostne smernice za naložbene odločitve pri upravljanju naložb, ki krijejo obveznosti klasičnih življenjskih zavarovanj, premoženjskih zavarovanj in lastnih virov Zavarovalnice. Politika se opira na načela vključevanja okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov v procese naložbenih odločitev in opredeljuje s trajnostnimi in odgovornimi smernicami neskladne panoge, v katere družbe v skupini ne vlagajo in s tem omejujejo škodljive vplive naložbenih odločitev.

Ne glede na navedeno, Zavarovalnica neposredno ne upošteva škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti, kot so predvideni v Uredbi SFDR. V danem trenutku predstavljajo omejitve za spremljanje navedenih dejavnikov predvsem razpoložljivost in kvaliteta podatkov, ki je odvisna od trajnostih razkritij udeležencev tako v finančnem kot nefinančnem sektorju, ter rastoča prepoznavnost najboljših praks na trgu. Z izboljšavo slednjih si bo Zavarovalnica v prihodnje prizadevala izboljšati spremljanje škodljivih vplivov investicijskih odločitev na dejavnike trajnosti.

Nazaj