Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kako so se vaši letošnji plani za poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 30. 6. 2020 do 12. 7. 2020: »Kako so se vaši letošnji plani za poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona«. Sodelujete lahko prek objave na zidu naše Facebook strani ali profila Instagram.

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Kako so se vaši letošnji plani za poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre v imenu organizatorja je D'Agency, d.o.o., Cankarjeva cesta 3, 1000 Ljubljana.

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja.
Nagradna igra se organizira pod nazivom »Kako so se vaši letošnji plani za poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona« in poteka od vključno 30. 6. 2020 do 12. 7. 2020, na spletni strani Facebook https://www.facebook.com/VitaZivljenjska; v nadaljevanju Facebook stran) in profilu Instagram (https://www.instagram.com/vitazivljenjska/; v nadaljevanju Instagram profil).
Nagradna igra ni na noben način povezana z omrežjema Facebook in Instagram. Facebook in Instagram ne izvajata, ne prirejata in nista pokrovitelja te nagradne igre. Sta izvzeta iz vseh odškodninskih in drugih zahtevkov udeležencev nagradne igre. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete organizatorju na naslov Vita, življenjska zavarovalnica, d.d., Trg republike 3, 1000 Ljubljana ali na info@zav-vita.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.
S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo navedeni v zavihku Notes na Facebook strani organizatorja in dostopni tudi na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kako so se vaši letošnji plani za poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona«, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila družbenega omrežja Facebook

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci nagradne igre sodelujejo tako, da v komentar pod objavo na Facebook strani ali Instagram profilu organizatorja v času trajanja nagradne igre odgovorijo na nagradno vprašanje. Udeleženec mora v komentar pod objavo zapisati, kako so se plani za letošnje poletje prilagodili razmeram zaradi virusa korona, kam gre na dopust in kaj bo počel. Kasnejši odgovori ne bodo upoštevani.
Zavarovalnica Vita bo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre odgovorili na nagradno vprašanje, naključno izžrebala 3 nagrajence. Vsak nagrajenec prejme letno karto za ZOO Ljubljana za šolarje. Žrebanje bo potekalo dne 13. 7. 2020 v poslovnih prostorih zavarovalnice Vita z naključnim računalniškim žrebanjem.

4. Nagrade
Vsak izmed treh izžrebancev dobi letno vstopnico za predšolskega ali šoloobveznega otroka za Živalski vrt Ljubljana. Nagrajenci niso upravičeni zahtevati gotovinske protivrednosti osvojenih nagrad. Osvojenih nagrad ni mogoče prenesti na drugo osebo, razen v obsegu, kjer nagrajenec določi uporabnika letne vstopnice za predšolskega ali šoloobveznega otroka za Živalski vrt Ljubljana, če sam ne izpolnjuje pogojev za uporabo le-te.

5. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 13. 7. 2020 do 20. ure na svoji Facebook strani objavil imena in priimke nagrajencev (kot imajo uporabniki navedeno na svojem Facebook profilu), s čimer se nagrajenci izrecno strinjajo. Vsi nagrajenci imajo do vključno 17. 7. 2020 do 12:00 čas, da organizatorju na e-naslov info@zav-vita.si sporočijo: ime in priimek, stalni/začasni naslov, kamor se lahko pošlje nagrado in kontaktno telefonsko številko.
V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka, naslova bivanja ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.
V kolikor se nagrajenci do zgornjega datuma ne javijo in sporočijo zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade
Nagrade bodo nagrajencem poslane s poštno pošiljko najkasneje do 24. 7. 2020.
Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajencev oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook strani in

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA). Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov. Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v EU je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU, medtem ko prenos podatkov v ZDA temelji na orodju za zaščito zasebnosti (t.im. »Privacy Shield«), ki sta ga skupaj oblikovali Ministrstvo za trgovino ZDA ter Evropska komisija in ki služi kot podporni mehanizem za izpolnjevanje zahtev za varstvo podatkov pri prenosu osebnih podatkov iz Evropske unije v ZDA oziroma čezatlantskemu poslovanju. Vaši podatki se hranijo izključno v EU in ZDA, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU.

8. Odgovornost
Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

9. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na svoji Facebook strani. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.