Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kaj vse gre lahko narobe na počitnicah?«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 7. 9. 2022 do 19. 9. 2022 »Kaj vse gre lahko narobe na počitnicah?«. Sodelujete lahko preko oddanega obrazca na spletni strani Avtokampi.si.

1. Splošne določbe
Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Kaj vse gre lahko narobe na počitnicah?« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Vita, življenjska zavarovalnica, d.d. Ljubljana, Trg republike 3, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator). Izvajalec nagradne igre je Avtokampi d.o.o., Neubergerjeva 15, 1000 Ljubljana.

Namen nagradne igre je ozaveščanje o blagovni znamki organizatorja. Nagradna igra se organizira pod nazivom »Kaj vse gre lahko narobe na počitnicah?« in poteka od vključno od 7. 9. 2022 do 19. 9. 2022, na spletni strani Avtokampi.si Kaj vse gre lahko narobe na počitnicah? Sodelujte in osvojite NLB Vita Tujina Multitrip zavarovanje za tujino (avtokampi.si); v nadaljevanju spletni strani).
Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete izvajalcu na naslov Avtokampi d.o.o., Neubergerjeva 15, 1000 Ljubljana ali na info@avtokampi.si.

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 15 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.


S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani zavarovalnice Vita, prek povezave Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Kaj vse gre lahko na počitnicah narobe?«, pri čemer so udeleženci dolžni upoštevati tudi pravila spletne strani Avtokampi.si.

3. Način sodelovanja in potek nagradne igre
Udeleženci nagradne igre sodelujejo z odgovorom na zastavljeno vprašanje.
Avtokampi.si bodo med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje, naključno izžrebali nagrajenca, ki je sodeloval na Avtokampi.si. Nagrajenec prejme celoletno zavarovanje NLB Vita Tujina Multitrip. Žrebanje bo potekalo 22. 9. 2022 v poslovnih prostorih Avtokampi.si.

4. Nagrade

1x individualno celoletno zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina Multitrip z zavarovalno vsoto 30.000 EUR.

5. Objava in obveščanje nagrajencev
Organizator nagradne igre bo najkasneje 22. 9. 2022 na elektronski naslov, ki ga je nagrajenec oddal ob izpolnitvi obrazca na Avtokampi.si, sporočil nagrajencu o nagradi. Nagrajenec bo prejel navodila za vnovčitev nagrade. Nagrajenec ima do vključno 30. 9. 2022 čas, da se javi kontaktni osebi, ki bo navedena v navodilih in jih bo prejel s strani Avtokampi.si.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.
V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in sporoči zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Prevzem nagrade
Nagrajenec mora kontaktirati zavarovalnico Vita najkasneje do 30. 9. 2022.
Število dejansko odposlanih nagrad je lahko manjše zaradi nedosegljivosti nagrajenca oz. drugih okoliščin, ki preprečujejo dejansko podelitev nagrade.

7. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

- obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na spletni strani Avtokampi.si.

- davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 3 mesece po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@zav-vita.si. 

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov dpo@zav-vita.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov v zavarovalnici Vita so na voljo na spletni strani http://www.zav-vita.si/zasebnost.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Organizator za namene učinkovitega in varnega upravljanja odnosov s strankami uporablja eno od vodilnih in bolj naprednih programskih orodij ponudnika »SalesForce«, ki temelji na tehnologiji računalništva v oblaku. Slednje pomeni, da se del podatkov, ki se nanašajo na vas, hrani v podatkovnih centrih znotraj Evropske unije (Francija, Nemčija), del podatkov pa se hrani v podatkovnih centrih v Združenih državah Amerike (ZDA) in Združenem kraljestvu. Ponudnik storitev je prejemnik številnih certifikatov (https://trust.salesforce.com/en/compliance/) iz naslova informacijske varnosti ter skladnosti z zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, zaradi česar je zavarovalnica s pogodbo poverila obdelavo podatkov ravno temu ponudniku storitev.

Prenos osebnih podatkov v podatkovne centre v Evropski Uniji (EU) je podvrženo principu prostega pretoka podatkov znotraj EU.

Prenos podatkov v ZDA in Združeno kraljestvo temelji na zavezujočih poslovnih pravilih (t.im. »Binding Corporate Rules«) družbe SalesForce (dostopne na povezavi: https://www.salesforce.com/eu/company/privacy/), ki so bili potrjeni v posebnem postopku s strani Francoskega nadzornega organa in veljajo v celotni EU, ter Standardnih pogodbenih klavzulah za prenos osebnih podatkov obdelovalcem s sedežem v tretjih državah, ki jih je Komisija EU smatra kot primeren zaščitni ukrep za prenos osebnih podatkov v tretje države (izven EU).

Vaši podatki se hranijo izključno v EU, ZDA in Združenem kraljestvu, kar pa ne izključuje možnosti, da specializirani strokovnjaki iz tretjih držav, za potrebe vzdrževanja, odpravljanja incidentov oziroma izvedbe nadgradenj in zagotavljanja drugih oblik tehnične podpore občasno dostopajo do shranjenih podatkov. Tovrsten dostop do podatkov iz tretjih držav temelji na, v prejšnjem odstavku navedenih, zavezujočih poslovnih pravilih družbe SalesForce.

8. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

- (ne)delovanje spletne strani organizatorja,

- (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

- (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

- vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

9. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.