Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabnik pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki so mu bili osebni podatki razkriti, ne glede na to, ali je tretja oseba ali ne. Osebni podatki so lahko v nekaterih primerih in v predpisanem obsegu razkriti naslednjim kategorijam uporabnikov:

 

Kategorija uporabnikov Pravna podlaga Namen obdelave
Slovensko zavarovalno združenje Zakon o zavarovalništvu

ugotavljanje spornih okoliščin zavarovalnega primera izmenjava osebnih podatkov o spornih zavarovalnih primerih med zavarovalnicami, zagotavljanje podatkov v skladu z zakonom, preprečevanje zavarovalniških goljufij.

Več informacije je dostopnih na povezavi:

https://www.zav-zdruzenje.si/pravila-o-zasebnosti/
druge zavarovalnice Zakon o zavarovalništvu obravnava zahtevkov v spornem zavarovalnem primeru za namen ugotovitve dejanskih okoliščin v postopku reševanja zavarovalnega primera ali preiskave sumljivih primerov neupravičeno izplačanih odškodnin oziroma zavarovalnin, preprečevanje zavarovalniških goljufij
pozavarovalnice Zakon o zavarovalništvu za sklepanje in izvajanje pozavarovanj, spremljanje trendov in z njimi povezanih tveganj na zavarovalnem trgu
Agencija za zavarovalni nadzor Zakon o zavarovalništvu če te podatke potrebuje Banka Slovenije, Evropska centralna banka, ali nadzorni organ za potrebe nadzora nad banko, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti
sodišča Zakon o sodiščih, procesni in materialni predpisi za ugotovitev ali presojo dejstev za odločanje v postopkih iz svoje pristojnosti
sodni izvedenci, sodni cenilci in sodni tolmači Zakon o sodiščih, Zakon o sodnih izvedencih, sodnih cenilcih in sodnih tolmačih za izdelavo izvedenskega mnenja ali cenitve oziroma tolmačenja ali prevoda na podlagi priložene odredbe ali sklepa sodišča oziroma upravnega organa za izdelavo izvedenskega mnenja ali cenitve oziroma odredbe za tolmačenje ali prevod

policija

Zakon o nalogah in pooblastilih policije, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o prekrških izvajanje policijskih pooblastil
Urad RS za preprečevanje pranja denarja Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma za namene odkrivanja pranja denarja in financiranja terorizma; izdelave operativnih in strateških analiz, ugotavljanja izpostavljenosti in izdelave ocene tveganja finančnega in nefinančnega sistema Republike Slovenije za pranje denarja in financiranje terorizma ter za ugotavljanje pojavnih oblik in trendov pranja denarja in financiranja terorizma; oziroma pri izvedbi nadzora

davčni organ

(Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, Carinska uprava RS in drugi državni organi, kadar v davčnih in drugih stvareh odločajo o davkih)
Zakon o davčnem postopku pobiranje davkov; (drugi) nameni, določeni v mednarodni pogodbi, zakonu o obdavčenju ali ZDavP-2
zakonec / zunajzakonski partner / otroci / starši ali dediči, če umrli posameznik ni pisno prepovedal upravljavcu posredovanja njegovih osebnih podatkov ali če drug zakon ne določa drugače Zakon o varstvu osebnih podatkov na zahtevo
uporabnik, ki izkaže pravni interes za uveljavljanje pravic pred subjekti javnega sektorja Zakon o varstvu osebnih podatkov v skladi z izkazanim pravnim interesom pred subjektom javnega sektorja
skrbniki, kadar ga postavi Center za socialno delo Družinski zakonik za uveljavljanje pravic iz zavarovanja, ki pomenijo skrb za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno upravljanje njegovega premoženja
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ter Centri za socialno delo Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Zakon o socialno varstvenih prejemkih za potrebe odločanja o pravicah iz javnih sredstev
izvršitelji Zakon o izvršbi in zavarovanju za izvajanje neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja
upniki strank Zakon o izvršbi in zavarovanju in izkazan pravni interes za potrebe postopkov izvršbe in zavarovanja
stečajni upravitelji Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju za ugotovitev premoženja stečajnega dolžnika in za uveljavitev zahtevkov za izročitev tega premoženja ali 
za ugotovitev poslov, ki bi lahko imeli značilnosti izpodbojnih pravnih ravnanj iz 271. člena tega zakona, in za uveljavitev izpodbojnih in povračilnih zahtevkov po pravilih o izpodbijanju teh dejanj
zunanji revizorji Zakon o gospodarskih družbah, Zakon o revidiranju, Zakon o zavarovalništvu nadzor nad poslovanjem družbe, nadzor nad delovanjem informacijskih sistemov
detektivi Zakon o zavarovalništvu, Zakon o detektivski dejavnosti, legitimni interes preiskovanje sumov zavarovalniških goljufij
imenovani izvajalci poštnih storitev Zakon o poštnih storitvah izvajanje univerzalnih poštnih storitev
zavarovalci (banke, ostale finančne organizacije in druge pravne osebe, ki imajo z zavarovalnico sklenjeno zavarovalno pogodbo o zavarovanju terjatev) Zakon o zavarovalništvu, Zakon o bančništvu, Zakon o plačilnih storitvah in sistemih, Obligacijski zakonik sklepanje zavarovanj in likvidacija škod iz kreditnega zavarovanja
ponudnik e-identitet privolitev kreiranje elektronske identitete podpisnika pri ponudniku storitev elektronskega podpisovanja, v kolikor je kreiranje elektronske identitete podpisnika potrebno za sklenitev pogodbe
druge osebe, na podlagi privolitve posameznika izrecna privolitev posameznika za namene navedene v privolitvi

 

Osebni podatki so lahko razkriti tudi drugim uporabnikom, kadar je obdelovanje potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti zavarovalnice ter zakonskih pristojnosti nekaterih organov in drugih nosilcev javnih pooblastil. Takšni primeri predstavljajo izvajanje obveznosti v razmerju do nadzornih organov zavarovalnice, ki nadzirajo delovanje zavarovalniškega trga, varstvo potrošnikov, izpolnjevanje davčnih obveznosti, preprečevanje pranja denarja, obdelovanje osebnih podatkov in/ali izpolnjujejo druge zakonske pristojnosti: že prej našteti Urad za preprečevanje pranja denarja Agencija za zavarovalni nadzor, Finančna uprava RS, pa tudi Tržni inšpektorat RS, Informacijski pooblaščenec RS, Agencija za nadzor nad komunikacijskim omrežjem, Urad za varovanje tajnih podatkov, Statistični urad RS, Zavod o zdravstvenem zavarovanju Slovenije in drugi.