NLB Vita Senior

Nekoč, ko mene več ne bo.

Zgornja misel nikomur ni prijetna, a po smrti se določenim stroškom ni mogoče izogniti. Če sami ne poskrbite zanje, postanejo finančno breme vaših bližnjih.

 

Premija Že od 9,09 EUR na mesec.
Kritja

Vseživljenjsko zavarovanje za primer smrti z možnostjo priključitve nezgodnega zavarovanja

Višina zavarovalne vsote 

 Možnost izbire višine zavarovalne vsote za pokritje pogrebnih stroškov.

Komu je namenjeno zavarovanje

Vsem v starosti od 55 do 80 let.

 


Zakaj skleniti?

Z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Senior pravočasno poskrbite za plačilo stroškov pogreba. Vaše bližnje tako razbremenite dodatnih finančnih bremen.

Možnost sklenitve nezgodnega zavarovanja NLB Vita Nezgoda paket Senior, s katerim poskrbite za svojo finančno varnost ali vaših najbližjih, v primeru invalidnosti.

Vašim bližnjim bo na voljo tudi pogrebna asistenca z informacijami o postopkih, povezanih z organizacijo pogreba.

Ob sklenitvi vam ni treba izpolniti zdravstvenega vprašalnika ali opraviti zdravniškega pregleda. Zavarovanje začne veljati že naslednji dan po plačilu premije.

Priporočena zavarovalna vsota 2.000 EUR pokrije stroške pogreba in ostale nepričakovane stroške.

Vaši svojci prejmejo izplačano zavarovalnino v 48 urah po tem, ko nam posredujejo popolno dokumentacijo, za prijavo smrti.

Ste vedeli...

Stroški povprečnega pogreba se gibljejo med 1.200 in 1.500 evri.* Če prištejemo še morebitne dodatne stroške zapuščinskih postopkov, smrt svojce ne prizadene le čustveno, ampak tudi finančno.

* Po podatkih, dostopnih na spletnih straneh, naj bi za kritje stroškov povprečnega pogreba v Republiki Sloveniji zadostovala sredstva v višini med 1.200 in 1.500 EUR.

Kako skleniti zavarovanje NLB Vita Senior?

1. Izberite zavarovalno vsoto po svoji želji.

Glede na svojo starost ob sklenitvi zavarovanja lahko izberete višino zavarovalne vsote, ki vam najbolj ustreza. 

Priporočamo vam sklenitev zavarovanja z zavarovalno vsoto 2.000 EUR, s katero boste lahko pokrili stroške povprečnega pogreba in ostale nepričakovane stroške.

Tabela 1: Zavarovalne vsote glede na pristopno starost zavarovanca 

Pristopna starost 

Najnižja zavarovalna vsota

Najvišja zavarovalna vsota

od 55 do 64 let

2.000 EUR

5.000 EUR

od 65 do 74 let

1.200 EUR

3.000 EUR

od 75 do 79 let

700 EUR

2.000 EUR

2. Določite upravičenca

Med bližnjimi izberite osebo, ki bo ob vaši smrti lahko prejela izplačilo zavarovalne vsote in tako poskrbela za plačilo pogrebnih stroškov.
Določite lahko eno osebo, kadarkoli pa lahko izbor spremenite v katerikoli NLB Poslovalnici.

3. Dodajte nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda paket Senior.

Ker je življenje nepredvidljivo, vam priporočamo, da poskrbite tudi za finančno varnost zase ali svojo družino v primeru nezgode, ki zahteva zdravljenje v bolnišnici, povzroči invalidnost ali smrt.

Nezgodno zavarovanje NLB Vita Nezgoda  paket Senior lahko sklenete samo hkrati z življenjskim zavarovanjem NLB Vita Senior. 

Zavarovalne vsote NLB Vita Nezgoda paket Senior

Nezgodna smrt

10.000 EUR

Nezgodna smrt v prometni nesreči

20.000 EUR

Invalidnost (400% progresija)

10.000 EUR

Izplačilo ob 100% invalidnosti

40.000 EUR

Bolnišnični dan

10 EUR

 

 Zavarovalne premije NLB Vita Nezgoda paket Senior

Starost zavarovanca

mesečna premija

letna premija

od 55 do 64 let

4,47 EUR

52,04 EUR

od 65 do 79 let

7,31 EUR

85,13 EUR

Premija vključuje 8,5 % davek od zavarovalnih poslov. 

4. Pogrebna asistenca za svojce

Zavarovanje vključuje tudi pogrebno asistenco, ki na enem mestu nudi vse potrebne informacije glede postopkov pri pogrebnih storitvah. 

Ob smrti zavarovane osebe ima upravičenec možnost koriščenja storitev pogrebne asistence s klicem na asistenčni center zavarovalnice  na telefonsko številko  080 18 84.

Pogrebna asistenca* vključuje:

zagotavljanje informacij o postopkih v primeru smrti (mrliški pregled, potrdilo o smrti in vzroku smrti, prijava smrti upravni enoti, obveščanje izvajalca, prevoz pokojnika, priprava pokojnika, upepelitev, izvedba pogreba),

zagotavljanje informacij o izvajalcih pogrebne dejavnosti glede na lokacijo smrti;
vzpostavitev kontakta med izbranim izvajalcem pogrebne dejavnosti in upravičencem na željo upravičenca,
zagotavljanje informacij glede uveljavljanja pogrebnine in posmrtnine.

*Storitev pogrebne asistence lahko koristi upravičenec ob prijavi zavarovalnega primera, pod pogojem, da smrt zavarovane osebe ni nastopila pred potekom dveh let od dneva začetka zavarovanja in/ali da polica življenjskega zavarovanja ni zastavljena v korist upnika. Pogrebna asistenca se lahko obračuna po vsakokrat veljavnem ceniku zavarovalnice, tako da se strošek odšteje od zavarovalne vsote. Za odločitev za izbiro izvajalca za organizacijo ter izvedbo storitev pogreba oziroma pokopališke dejavnosti je odgovoren izključno upravičenec. Zavarovalnica v zvezi z izbiro izvajalca ne prevzema nikakršne odškodninske odgovornosti ter ne jamči za kakovost izvedene storitve.

 Kako vaš bližnji koristi pogrebno asistenco?
• Prijavi smrt zavarovanca v katerikoli NLB Poslovalnici.
• Pokliče na telefonsko številko asistenčnega centra zavarovalnice 080 18 84.

Več informacij